Iin Opis­to Pop -kon­sert­ti oli lau­lun ja soi­ton rie­mua

Siskokset Anni (oikealla), Saara ja Liisa Alamäki kyselivät laulussaan Miten ja miksi? Taustalla housebandin rumpali Jere Jokela ja basisti Janne Kiuttu. Laulajia oli Iin musiikkitapahtumassa yhteensä 30.

Rum­pu­pa­li­kat vaih­tui­vat len­nos­sa, ja nuo­ri solis­ti toi­sen­sa perään kipusi laval­le tuo­maan roh­keas­ti oman panok­sen­sa Iin työ­väen­ta­lol­la jär­jes­te­tyn Opis­to Pop -kon­ser­tin musii­kil­li­seen antiin. Istui­met­kin uhka­si­vat lop­pua kes­ken ylei­sön sekä vuo­ro­aan odot­ta­vien esiin­ty­jien täyt­täes­sä salin ääri­ään myö­ten.

Vii­me per­jan­tai-illan Opis­to Pop -kon­sert­ti kuu­lui Iin kan­sa­lais­opis­ton ja tai­de­kou­lun kevään musiik­ki­ta­pah­tu­miin, jois­sa niin lau­lun- kuin eri instru­ment­tien opis­ke­li­jat pää­si­vät esiin­ty­mään ja musi­soi­maan yhdes­sä opet­ta­jien­sa kans­sa, itse kukin yhte­nä tär­keä­nä ryh­män jäse­ne­nä.

Opis­to Pop -kon­ser­tin alkuun kuul­tiin nuo­rim­pia lau­lu­no­pis­ke­li­joi­ta, jois­ta useat oli­vat vie­lä ala­kou­luiäs­sä. He lau­loi­vat sekä yksin että muu­ta­man lau­la­jan ryh­mis­sä. Myö­hem­min illan aika­na pää­si­vät ääneen myös aikui­sem­mat lau­luop­pi­laat.

Solis­tien taus­tal­la musi­soi tapah­tu­maa var­ten koot­tu house­band, johon opis­ke­li­jois­ta kuu­lui­vat kos­ke­tin­soit­ti­mia soit­ta­va Hen­na Jak­ki­la ja kita­ris­ti Elias Nis­ka­nen. Rum­pu­jen taka­na puo­les­taan kävi vils­ke, sil­lä nii­tä kävi­vät vuo­rol­laan tako­mas­sa Jere Joke­la, Robin Rös­si, Jaak­ko Iko­nen, Valt­te­ri Koti­jär­vi, Joo­na Heik­ki­lä ja Voit­to Kärk­käi­nen. Opet­ta­jia yhtyees­sä edus­ti­vat rum­pu­ja ja per­kus­sioi­ta soit­ta­va Panu Kos­ke­la, basis­ti Jan­ne Kiut­tu, kita­ris­ti Jan­ne Kii­la­kos­ki ja pia­nis­tit Johan­na Nis­ka­nen sekä Tapio Wiik. Taus­ta­lau­la­jien teh­tä­vän hoi­ti­vat tar­vit­taes­sa Riik­ka Suu­ta­ri, Kiia-Sofia Suu­ta­ri ja Lau­ra Kos­ke­la.

Lau­lu­no­pis­ke­lun suo­sio on Iis­sä edel­leen jat­ka­nut kas­vu­aan. Opis­to Pop -kon­ser­tin solis­tien­kin ohjaa­jiin ovat kulu­van luku­vuo­den aika­na ehti­neet lukeu­tua Suvi-Tuu­li Kale­va, Lau­ra Kos­ki, Johan­na Nis­ka­nen, Jen­ni Siu­ruai­nen ja Sei­ja Yli­kärp­pä.

Pojil­le mie­leen, mut­ta tytöt­kin soit­ta­vat

Vaik­ka kon­ser­tin nuo­ret rum­pa­lit oli­vat kaik­ki poi­kia, kuu­luu opis­ke­li­ja­jouk­koon tyt­tö­jä­kin. Rum­pu­jen soit­toa opet­ta­van Panu Kos­ke­lan mukaan oppi­lai­ta on riit­tä­nyt ryh­mien täy­del­tä, ja jou­kos­ta löy­tyy sekä ala- että ylä­kou­lui­käi­siä. Kon­ser­tis­sa esiin­ty­neis­tä rum­pa­leis­ta suu­rin osa on har­ras­ta­nut lajia jo useam­man vuo­den, joten yhtei­se­siin­ty­mi­siä­kin on ehti­nyt jo ker­tyä.

– Yksi ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­ja muka­na oli, mut­ta hän­kin on jo aiem­min yhteen kon­sert­tiin ehti­nyt osal­lis­tua, Kos­ke­la pal­jas­taa.

Kon­ser­tis­sa esi­tet­ty­jen kap­pa­lei­den har­joit­te­lu sujui oppi­lail­ta mel­ko tiu­kas­ta aika­tau­lus­ta huo­li­mat­ta hyvin, ja Kos­ke­lan mukaan oppi­laat ovat kon­sert­tiin osal­lis­tu­mi­ses­ta aina innois­saan.

– Muka­na ole­mi­nen ja yhdes­sä soit­ta­mi­nen innos­taa myös jat­ka­maan har­ras­tus­ta ja kehit­tä­mään omia tai­to­ja, hän tote­aa.

Samaa pai­not­taa myös musii­kin­opet­ta­ja ja Iin kan­sa­lais­opis­ton vara­reh­to­ri Johan­na Nis­ka­nen, joka ker­too tai­teen perus­o­pe­tuk­seen tule­van ensi syk­sy­nä voi­maan uuden ope­tus­suun­ni­tel­man.

– Musii­kis­sa uusi ops koros­taa yhteis­musi­soin­tia ja yhdes­sä teke­mis­tä sekä har­ras­ta­mi­sen iloa, ja eri­lais­ten pro­duk­tioi­den yhdes­sä toteut­ta­mi­nen koros­tuu. Iis­sä sii­hen suun­taan on jo vuo­sien var­rel­la men­ty­kin, ja uuden opsin myö­tä yhdes­sä teke­mi­nen lisään­tyy vie­lä enti­ses­tään, Nis­ka­nen lin­jaa.

Nis­ka­nen ker­too, että eri­lais­ten musiik­ki­ryh­mien mää­rä lisään­tyy Iin tai­de­kou­lus­sa ensi syk­sy­nä vie­lä nykyi­ses­tä.

– Tavoit­tee­na on jär­jes­tää opis­ke­li­joil­le myös usei­ta tilai­suuk­sia musi­soi­da yhdes­sä päte­vien opet­ta­jien joh­dol­la, hän lupaa.