Iin Elä­ke­läi­sis­sä pöhi­nä pääl­lä

Iin Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Eero Teppo (oik.) kiitti 50-vuotisjuhlakirjan julkistamistilaisuudessa yhdistyksen aktiiveja Eevi Viinamäkeä, Anja Mäkipaasoa ja Juhani Siuruaa sekä historiikin kirjoittaja Pertti Huovista.

Iin Elä­ke­läi­set ry:n 50-vuo­tis­juh­la­kir­jan kir­joit­ta­nut Pert­ti Huo­vi­nen tote­aa kir­jas­sa, että jär­jes­tö on vir­keä kes­ki-ikäi­nen.– Yhdis­tyk­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma juh­la­vuo­del­le sisäl­tää san­gen moni­puo­lis­ta ohjel­maa. Vaik­ka en sanon­nas­ta tyk­kää­kään, niin jär­jes­tös­sä on ollut aika­moi­nen pöhi­nä.

Huo­vi­nen ker­toi kir­jan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa kes­ki­viik­ko­na, että juh­la­kir­jan kir­joit­ta­mi­nen oli help­poa.

– Ajan­jak­so oli vain 50 vuot­ta ja tut­kit­ta­va­na oli vain yksi aihe, johon oli hyvin tar­jol­la mate­ri­aa­lia.

Huo­vi­nen aloit­ti kir­jan teon koti­seu­tuar­kis­tos­sa kun­nan­vi­ras­ton kel­la­ris­sa, jon­ne on tal­len­net­tu yhdis­tyk­sen alku­vuo­sien pöy­tä­kir­jat.

– Olen käy­nyt läpi kaik­ki pöy­tä­kir­jat ja voin­kin kiit­tää hyvä­kä­sia­lai­sia sih­tee­rei­tä. Olen myös kat­sel­lut tili­kir­jat, käy­nyt läpi Siu­ruan Juha­nin sal­kun ja saa­nut käyt­töö­ni Vii­na­mäen Eevin arkis­to­ja.

Yhdis­tyk­sen omien pape­rei­den lisäk­si Huo­vi­nen kävi kir­jaa var­ten läpi uuti­sia Ran­ta­poh­jas­ta, Kan­san Tah­dos­ta ja Elä­ke­läi­nen-leh­des­tä.

50 vuo­den aika­na yhdis­tyk­sen toi­min­nas­sa on ollut muka­na sato­ja ihmi­siä.

– Jot­ta nämä ihmi­set tuli­si­vat huo­mioi­duk­si, pää­dyin lait­ta­maan kir­jaan joh­to­kun­nan kokoon­pa­non jokai­sel­ta toi­min­ta­vuo­del­ta, Huo­vi­nen sanoo.

Edun­val­von­ta säi­ly­nyt toi­min­nas­sa

Vii­teen­kym­me­neen vuo­teen mah­tuu monen­lais­ta. On mat­kus­tet­tu, käy­ty osoit­ta­mas­sa miel­tä Hel­sin­gis­sä ja kir­jel­möi­ty kun­taan. Kir­jaan onkin tal­len­net­tu niin mat­ka­ker­to­muk­sia kuin esi­merk­ke­jä yhdis­tyk­sen edun­val­von­ta­tem­pauk­sis­ta­kin. Ensim­mäi­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä edun­val­von­ta oli mie­le­no­soi­tuk­si­neen suo­ran toi­min­nan aikaa, sit­tem­min on siir­ryt­ty otta­maan kan­taa esi­tys­ten ja kir­jel­mien muo­dos­sa.

Huo­vi­nen on koon­nut kir­jan vuo­si­kym­me­nit­täin. Kul­ta­kin vuo­si­kym­me­nel­tä on kat­saus talou­teen, edun­val­von­taan ja har­ras­toi­min­taan.

– Ongel­ma­na oli, miten tuon kir­jas­sa esil­le toi­min­nas­sa vuo­sit­tain tois­tu­vat las­kiais­rie­han, vap­pu­juh­lan, römp­pä­tans­sit, itse­näi­syys­päi­vän myy­jäi­set ja pik­ku­jou­lut, Huo­vi­nen ker­too.

Jär­jes­tö­työ­hön tar­vi­taan mon­ta teki­jää

Iin Elä­ke­läi­set ry:n 50-vuo­tis­his­to­rii­kin kir­joit­ta­ja on Pert­ti Huo­vi­nen, mut­ta sen teke­mi­seen tar­vit­tiin myös mui­ta. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Eero Tep­po tote­si­kin, että samoin kuin jär­jes­tö­työs­sä tar­vi­taan mon­ta teki­jää, tar­vi­taan nii­tä jär­jes­tös­tä ker­to­van kir­jan­kin teke­mi­seen. Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­des­sa uuni­tuo­reel­la kir­jal­la muis­tet­tiin näis­tä teki­jöis­tä Eevi Vii­na­mä­keä, Anja Mäki­paa­soa ja Juha­ni Siu­ru­aa.

Kir­jan kus­tan­ta­mis­ta ovat tuke­neet myös Saa­ra Leh­to­maan ja Paa­vo Junt­ti­lan Sää­tiö, Val­to Per­nun sää­tiö sekä Iin kunta/ Ii-Ins­ti­tuut­ti lii­ke­lai­tos.

Iin Elä­ke­läis­ten jäsen­mää­rä on rei­lut 200. Toi­min­taan kuu­luu edel­leen vii­kot­tai­sia tapah­tu­mia, vakiin­tu­nei­ta vuo­sit­tai­sia tapah­tu­mia, mat­ko­ja ja edun­val­von­taa. Jär­jes­tö­ta­lol­le kokoon­nu­taan muun muas­sa jump­pa­maan ja lau­la­maan. Har­ras­tus­toi­min­taa jär­jes­te­tään jäsen­ten toi­vo­mus­ten mukaan. Vii­me vuon­na aloi­te­tuis­ta kai­kil­le avoi­mis­ta karao­keil­lois­ta on tul­lut suo­sit­tu tapah­tu­ma myös jäse­nis­tön ulko­puo­lel­la. Tänä syk­sy­nä on aloi­tet­tu uute­na har­mo­nik­ka­ker­ho.