Iloi­sia koh­taa­mi­sia ikäih­mis­ten kesän avajaisissa

Tapahtuman järjestäjät Toini Jaskari, Tapio Kangas ja Hilkka Kotisaari arpapöydän ääressä. Kuva: Joona KarjalainenTapahtuman järjestäjät Toini Jaskari, Tapio Kangas ja Hilkka Kotisaari arpapöydän ääressä. Kuva: Joona Karjalainen

Kol­man­nen ker­ran jär­jes­tet­tä­viin ikäih­mis­ten kesän ava­jai­siin kokoon­tui noin 80 alu­een ikäih­mis­tä. Kai­kil­le avoin tapah­tu­ma jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na Hau­ki­pu­taal­la lou­nas­ra­vin­to­la Nyy­man­nis­sa. Tapah­tu­man jär­jes­ti Hau­ki­pu­taan vanhustenhuoltoyhdistys.

Tapah­tu­ma alkoi Hau­ki­pu­taan van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Tapio Kan­gak­sen alkusa­noil­la, jon­ka jäl­keen esiin­tyi Orkes­te­ri Lau­lu­lii­sat & Las­sit. Ohjel­mas­sa oli myös arpa­jai­set sekä tau­ko, jon­ka aika­na Hau­ki­pu­taan van­hus­ten­huol­to­yh­dis­tys tar­jo­si osal­lis­tu­jil­le mak­ka­raa, pan­nu­kak­kua sekä kahvia.

Yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten perus­tet­tu Orkes­te­ri Lau­lu­lii­sat & Las­sit viih­dyt­ti­vät ylei­söä muun muas­sa yhteis­lau­luil­la. Tapah­tu­mas­sa kuul­tiin kesäklas­si­koi­ta, kuten Rau­li Bad­ding Somer­joen kap­pa­le Para­tii­si. Orkes­te­ri keik­kai­lee vaih­te­le­val­la kokoon­pa­nol­la, jois­ta pai­kal­la täl­lä ker­taa oli­vat Tuu­lik­ki Ala­räi­hä, Anja Hil­tu­nen, Sep­po Mie­lo­nen ja Kai­su Visu­ri.

Ylei­sös­tä kuu­lui iloi­nen puheen­so­ri­na, kun kuu­lu­mi­sia vaih­del­tiin sekä lau­lu rai­ka­si yhteis­lau­lu­jen aikana.

-Hie­noa, että täl­lai­sia tapah­tu­mia jär­jes­te­tään van­huk­sil­le. Nämä tapah­tu­mat ovat todel­la suo­sit­tu­ja, ker­too tapah­tu­mas­sa vie­rail­lut Eija Sep­pä­nen.

Tapah­tu­man jär­jes­tä­nyt yhdis­tys ker­too, että he halua­vat tapah­tu­mil­laan ehkäis­tä iäk­kääm­pien ihmis­ten yksi­näi­syyt­tä kut­su­mal­la poruk­kaa kool­le. Kesän ava­jai­sil­la myös halu­taan kat­kais­ta vuo­si, sil­lä toi­min­ta hii­puu kesän myötä.