Ammat­ti­lais­pe­laa­ja tree­naa jopa kel­lon ympä­ri

Topson-nimellä pelaava haukiputaalaislähtöinen Topias Taavitsainen kuuluu monikansalliseen OG-joukkueeseen, joka voitti Dota 2 -pelin maailmanmestaruuden The International 2018 -turnauksessa.

Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läl­tä kotoi­sin ole­va Topias “Top­son” Taa­vit­sai­nen voit­ti elo­kuus­sa Dota 2 -pelin maa­il­man­mes­ta­ruu­den osa­na vii­si­hen­kis­tä OG-jouk­kuet­ta. Vas­ta vuo­den ver­ran ammat­ti­lais­pe­laa­jan ural­la ollut Taa­vit­sai­nen aikoo sijoit­taa noin 1,9 mil­joo­nan euron voit­to­ra­ho­jaan vii­saas­ti ja jat­kaa pelaa­mis­ta.

Lähes 15 mil­joo­naa ihmis­tä ympä­ri maa­il­man seu­ra­si elo­kuus­sa Kana­das­sa jär­jes­tet­tyä The Inter­na­tio­nal 2018 -tur­naus­ta, jos­sa kisat­tiin elekt­ro­ni­sen urhei­lun his­to­rian suu­rim­mis­ta voit­to­po­teis­ta.
Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­val­le Topias Taa­vit­sai­sel­le kysees­sä oli peliam­mat­ti­lai­su­ran ensim­mäi­nen suu­rem­pi tur­naus.

Taa­vit­sai­nen on pelan­nut Dota 2:ta ja sitä edel­tä­nyt­tä Dotaa 8-vuo­ti­aas­ta läh­tien. Hän ker­too seu­ran­neen­sa pelin maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­so­ja niin pit­kään kuin nii­tä on jär­jes­tet­ty.

– Ajat­te­lin suu­rin piir­tein vii­si vuot­ta sit­ten Inter­na­tio­na­le­ja kat­soes­sa­ni, että ‘oli­si kiva pela­ta tuol­la’, Taa­vit­sai­nen ker­too koto­naan.

Top­son-käyt­tä­jä­ni­meä pelis­sä käyt­tä­vä Taa­vit­sai­nen liit­tyi OG-jouk­ku­ee­seen vas­ta vii­me kevää­nä ja 20-vuo­ti­aal­la on taka­naan vas­ta vuo­den ver­ran uraa ammat­ti­lais­pe­laa­ja­na.
Kaik­kien – ehkä eni­ten Taa­vit­sai­sen itsen­sä – yllä­tyk­sek­si OG-jouk­kue nousi elo­kuun Inter­na­tio­nal-tur­nauk­ses­sa alta­vas­taa­jis­ta mes­ta­reik­si.

– Se oli aika unel­ma­ko­ke­mus, aina­kin kun miet­tii jäl­keen­päin. Saa­tiin pela­ta maa­il­man par­hai­ta jouk­kuei­ta vas­taan ison ylei­sön edes­sä. Ja voi­tet­tiin­kin vie­lä, Top­son tote­aa vaa­ti­mat­to­mas­ti.

God­son-lem­pi­ni­men (“Juma­lan poi­ka”) fanien kes­kuu­des­sa saa­nut Taa­vit­sai­nen sekä jouk­ku­een toi­nen suo­ma­lai­nen Jes­se Vai­ni­kai­nen pala­si­vat kotiin juh­lit­tui­na urhei­lusan­ka­rei­na.

Stra­te­giat rat­kai­se­vat

Taa­vit­sai­nen jät­ti ammat­ti­kou­lun kes­ken ja ryh­tyi ammat­ti­pe­laa­jak­si noin vuo­si sit­ten. Hän ker­too­kin, että van­hem­pia hir­vit­ti poi­kan­sa pää­tös.

– Pää­tin, että se on nyt tai ei kos­kaan. Muu­tin vel­je­ni luok­se asu­maan ja aloin pelaa­maan täy­sil­lä. Kou­luun voi pala­ta vaik­ka vuo­den tauon jäl­keen, hän kuvai­lee pää­tös­tään.

Maa­il­man­mes­ta­ruus kään­si vii­meis­ten­kin epäi­li­jöi­den päät Topiak­sen ura­va­lin­nas­ta – lähi­pii­rin mie­les­tä hän on valin­nut itsel­leen oikein. Taa­vit­sai­sen maa­il­man­mes­ta­ruus ei kui­ten­kaan ollut sat­tu­maa, vaan pit­kän ja mää­rä­tie­toi­sen työn tulos­ta. Mes­ta­ri tote­aa­kin, että ammat­ti­lai­sek­si ei ryh­dy­tä tuos­ta noin vain: pelis­sä näky­vä ran­king-sijoi­tus täy­tyy olla vähin­tään top 100:n jou­kos­sa pääs­täk­seen mukaan hyviin jouk­kuei­siin.

– Pela­tes­sa pitää aina olla pää­mää­rä. Lähes koko päi­vä, noin 10 tun­tia, menee pela­tes­sa tai stra­te­gioi­ta suun­ni­tel­les­sa, Taa­vit­sai­nen kuvai­lee.

Stra­te­giat ovat todel­la tär­kei­tä Dotas­sa var­sin­kin tur­nauk­sis­sa pelat­taes­sa. Suu­rin osa tii­min rea­goin­nis­ta perus­tuu aiem­min har­joi­tel­tui­hin tilan­tei­siin.

Taa­vit­sai­nen har­joit­te­lee OG-jouk­ku­een kans­sa noin kuusi tun­tia päi­väs­sä, suun­nit­te­lee peli­stra­te­gioi­ta pari tun­tia ja pelaa yksi­lö­pe­le­jä nii­den ohes­sa. Tii­min yhtei­sil­lä har­joi­tus­lei­reil­lä jäse­net kokoon­tu­vat har­joit­te­le­maan jopa 12 tun­tia päi­väs­sä.

Syys­kuus­sa Taa­vit­sai­nen ja hänen jouk­ku­een­sa viet­ti­vät ansait­tua lomaa, mut­ta syk­syn ede­tes­sä on taas aika pala­ta “sor­vin ääreen”. Maa­il­man­mes­ta­ril­la ei ole suu­ria suun­ni­tel­mia voit­to­ra­ho­jen varal­le, vaa­ti­mat­to­man mie­hen elä­mä jat­kuu enti­sel­lään.

– Aion sijoit­taa nii­tä, ostaa ehkä uuden pöy­dän, tuo­lin ja uusia peli­vä­li­nei­tä. Pelaa­mi­nen jat­kuu, mut­ta vähem­män tar­vit­see stres­sa­ta raha-asioi­ta.

Dota 2:
· Val­ve Cor­po­ra­tio­nin kehit­tä­mä, vuon­na 2013 jul­kais­tu stra­te­gia­pe­li.
· Pelis­sä kak­si vii­den hen­gen jouk­kuet­ta tais­te­lee toi­si­aan vas­taan.
· Alku­pe­räi­nen Dota (Defen­se of the Ancients) oli vapaa­eh­tois­voi­min kehi­tet­ty muok­kaus (modi) Warc­raft 3 -pelin sisäl­lä.
· Dota 2 on ilmai­nen peli, jos­sa pelaa­jat voi­vat käyt­tää rahaa hah­mo­jen­sa kehit­tä­mi­seen
· Pelin maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­so­ja The Inter­na­tio­na­lia on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2011 läh­tien.