Leu­val­la kisail­tiin ja nau­tit­tiin ulkoilusta

Leu­van kyläyh­dis­tys jär­jes­ti lau­an­tai­na perin­tei­sen tal­vi­ta­pah­tu­man Leu­van toi­mi­ta­lol­la ja kävi­jöi­tä riit­ti pit­kin päi­vää. Päi­vän koho­koh­ta nap­pu­hiih­dot start­ta­si­vat puo­len päi­vän aikaan ja 22 innos­ta hih­ku­vaa las­ta ja nuor­ta pää­si­vät ladul­le. Kan­nus­tus­huu­dot rai­kui­vat ja las­ten iloi­set voi­ton­kil­jah­duk­set sai­vat hymyn aikuis­ten kas­voil­le. Kyläyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa muka­na ole­va Maria Park­ki­la oli iloi­nen, että niin moni oli löy­tä­nyt tien­sä tapahtumaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aurin­ko­voi­ma­la tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia yrittäjille

Vii­me tors­tai­na jouk­ko iiläi­siä yrit­tä­jiä kokoon­tui Kui­va­nie­men Kie­va­riin kuu­le­maan ja kes­kus­te­le­maan Luo­la-aavan aurin­ko­voi­ma­hank­kees­ta. Aamui­sen kokoon­tu­mi­sen idea­na oli tavoit­taa kun­nan yrit­tä­jiä ja ker­toa heil­le, mil­lai­sia pal­ve­lu­ja aurin­ko­voi­ma­han­ke voi­si pai­kal­li­ses­ti kai­va­ta, ja että miten pai­kal­li­set yrit­tä­jät saat­tai­si­vat tar­jo­ta osaa­mis­taan hank­keen edetessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ari­na halu­aa raken­taa Jää­liin S‑marketin

Ari­na on teke­mäs­sä Osuus­pan­kin kans­sa kau­pat kulu­val­la vii­kol­la kos­kien tont­tia Jää­lin ostos­kes­kuk­sel­la. Se aikoo raken­taa pois puret­tu­jen lii­ke­ta­lo­jen pai­kal­le S‑marketin. Toi­mia­la­joh­ta­ja Mik­ko Pol­so Ari­nal­ta ker­too, että par­haas­sa tapauk­ses­sa raken­nus­työt pää­si­si­vät käyn­nis­ty­mään jo ensi kesä­nä, jol­loin kaup­pa pääs­täi­siin avaa­maan vuo­den 2025 kesällä. 


Havu­laan ava­taan las­ten­suo­je­lun sijaishuoltoyksikkö

Suo­men Kun­to­lat Oy avaa huh­ti­kuus­sa Yli­kii­min­gin Havu­laan vaa­ti­van las­ten­suo­je­lun ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen sijais­huol­to­yk­si­kön. Yri­tys on vuo­kra­lai­se­na Havu­las­sa, ja toi­mi­ti­lat on remon­toi­tu toi­min­taa var­ten. Tilat omis­taa Cor Group, johon kuu­lu­vat muun muas­sa Coro­na­ria, Sil­mä­ase­ma, Liik­ku ja Kotikatu365. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTyö on teh­ty – Jari Larun aika Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na tuli loppuunsa

Tie­si­kö Jari Laru noin kym­me­nen vuot­ta sit­ten, mil­lai­seen poli­tii­kan kor­kea­kou­luun ja edun­val­von­nan suo­hon pis­ti pään­sä ryh­tyes­sään Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­jak­si? Kyl­lä tie­si. Mies tote­aa, että mitä kum­mal­li­sem­pi ja haas­ta­vam­pi tilan­ne, sitä hel­pom­min hän voi­maan­tuu. Ja innostuu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sami Petä­jä­jär­vi vito­sen ennä­tyk­seen Testijuoksussa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­jan maa­lis­kuun osa­kil­pai­lun yhtey­des­sä juos­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maan­tie­juok­sun pii­rin­mes­ta­ruus­ki­sa. Pii­rin toi­ve oli antaa mah­dol­li­suus tes­ta­ta vauh­te­ja huh­ti­kuus­sa juos­ta­vaa SM-kisaa var­ten. Kut­sua ei kuul­tu kovin­kaan aktii­vi­ses­ti. Lie­kö pelot­ta­nut rava­ta osit­tain jäi­sil­lä teil­lä. Tal­vis­ten jäis­ten tei­den ei luu­li­si ole­van kovin­kaan vie­ras poh­jois­suo­ma­lai­sil­le. Osa kil­pai­li samal­la myös tes­ti­juok­sus­sa, mut­ta juok­si kym­pin vain kerran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muu­tos, vas­ta­vir­ta, sopeutuminen

Taval­li­nen arkie­lä­mäm­me saat­taa pääl­tä päin kat­soen näyt­tää päi­väs­tä toi­seen hyvin­kin saman­lai­sel­ta. Kui­ten­kin kun suun­taam­me kat­set­ta perä­pei­liin, meil­tä jokai­sel­ta löy­tyy tiet­ty men­nei­syys, jos­sa on sat­tu­nut ja tapah­tu­nut. Hyviä ja vähän huo­nom­pia asioi­ta. Yhteis­tä on vain se, että ele­tys­sä elä­mäs­sä nii­hin pitä­nyt sopeu­tua. Se lie­nee sitä elä­män menoa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Epä­on­nis­tui­ko sote-uudistus?

Kun­tien talou­den­hoi­don kan­nal­ta oli hyvä, että sote-uudis­tus saa­tiin vih­doin teh­tyä edel­li­sen hal­li­tus­kau­del­la poliit­ti­sen kom­pro­mis­sin tulok­se­na. Uudis­tuk­sen tavoit­tee­na oli kor­ja­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon rahoi­tus, vähen­tää byro­kra­ti­aa ja mikä paras­ta; hel­pot­taa hoi­toon pääsyä.