Kau­pun­gin yhtei­sö­ti­lat uudis­tui­vat ­– asuk­kai­ta kut­su­taan toi­min­ta­päi­vil­le tutus­tu­maan tiloihin

Oulun kau­pun­ki uudis­ti yhtei­sö­ti­lan­sa eli enti­set asu­kas­tu­pan­sa. Yhtei­sö­ti­lat ovat uudis­tu­neet visu­aa­li­ses­ti kau­pun­kibrän­din mukai­sik­si. Uudis­tuk­sel­la halu­taan lisä­tä yhtei­sö­ti­lo­jen tun­net­tuut­ta ja tun­nis­tet­ta­vuut­ta sekä lisä­tä oulu­lais­ten tie­tout­ta yhtei­sö­ti­lo­jen käyttömahdollisuuksista.

Lue lisää

Oulun kau­pun­ki myy kiinteistöjään

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­jaos­to päät­ti, että Oulun kau­pun­ki lait­taa myyn­tiin usei­ta omis­ta­mi­aan kiin­teis­tö­jä. Myy­tä­vien kiin­teis­tö­jen jou­kos­sa on usei­ta Ran­ta­poh­jan alu­een jul­ki­sia raken­nuk­sia. Myyn­tiin ase­te­taan muun muas­sa Pal­ve­lu­kes­kus Jaa­ran­kar­ta­no Kii­min­gis­sä, Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus, Simp­pu­lan­kar­ta­no Hau­ki­pu­taal­la, Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­te, Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kus Yli-Iis­sä, Päi­vö­lä­ko­ti Yli­kii­min­gis­sä, Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­te, Yli-Iin kir­jas­to sekä Hau­ki­pu­taan, Yli-Iin, Yli­kii­min­gin ja Kii­min­gin paloasemat. Nuor­ten kesä­työ­ha­ku on alkanut

Nuor­ten kesä­työ­ha­ku kulu­van vuo­den kesäl­le on alka­nut 19.2. ja vii­mei­nen haku­päi­vä on 5.4. Kesä­työl­lis­tä­mi­nen kos­kee vuo­si­na 2005–2008 syn­ty­nei­tä iiläi­siä kou­lu­lai­sia, opis­ke­li­joi­ta tai opis­ke­lun­sa aloit­ta­via nuo­ria. Kesä­työl­lis­tä­mi­nen ei kos­ke yli­op­pi­lai­ta, ammat­tiin val­mis­tu­nei­ta tai työt­tö­myys­tur­vaan oikeu­tet­tu­ja nuoria.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rau­no Komu­lai­sel­le Kii­min­kiin kak­si MM-kultaa

Kii­min­ki­läi­nen vete­raa­ni­mä­ki­hyp­pää­jä Rau­no Komu­lai­nen tuli alku­vii­kos­ta kotiin aurin­koi­sel­ta ja keväi­sel­tä kisa­reis­sul­ta Slo­ve­nian Pla­nicas­ta kak­si MM-kul­taa rikkaampana. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Meri­rie­ha: Iloa ja ulkoi­lua kai­ke­ni­käi­sil­le uudes­sa tapah­tu­mas­sa Kiiminkijoella

Hau­ki­pu­taal­la on ollut pit­kään toi­veis­sa saa­da tal­vi­nen ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma per­heil­le ja kai­ken ikäi­sil­le Kii­min­ki­joel­la. Jere Jär­ven­pää on tart­tu­nut tuu­mas­ta toi­meen ja puu­haa par­hail­laan Hau­ki­pu­taan Meri­rie­haa, joka jär­jes­te­tään hiih­to­lo­ma­vii­kol­la lau­an­tai­na 9. maaliskuuta.


Kriit­ti­siä het­kiä Ukrainassa

Venä­jän raa­ka­lais­mai­nen hyök­käys Ukrai­naan on jat­ku­nut yli­huo­men­na kak­si vuot­ta. Puti­nin Venä­jän tar­koi­tus oli murs­ka­ta Ukrai­nan hal­lin­to muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Pyr­ki­mys oli ottaa koko maa haltuun.


Uinu­vien kylien herättelyä

Hul­lun äly­käs tule­vai­suus ‑webi­naa­ris­sa nos­tet­tiin esil­le kylä­neu­vos­to­jen mer­ki­tys sekä yri­tys­ten, kun­tien, kau­pun­kien ja kylien kes­ki­näi­nen yhteis­työ. Iin kun­nan hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä ker­toi, että webi­naa­ri pää­tet­tiin jär­jes­tää Iin kylien neu­vot­te­lu­kun­nan täyt­täes­sä 10 vuotta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kolum­ni: Kun Suo­mi irtau­tui Venäjästä

Venä­jän val­lan aika­na 1809–1917 vai­kut­ti emä­maal­le tap­piol­li­nen sota kol­me ker­taa rat­kai­se­vas­ti Suo­men val­tiol­li­sen ase­man ja yhteis­kun­nal­lis­ten olo­jen kohen­tu­mi­seen. Nii­den myö­tä avau­tui tilai­suus käyt­tää kei­sa­ri­kun­nan ahdin­koa Suo­men hyväk­si, itse­näis­ty­mi­seen asti.


Teks­ta­rit

Ran­ta­poh­jas­sa 13.2. kir­joit­ti nimi­merk­ki L.S. Siu­ruan­joen van­has­ta teräs­ris­tik­ko­sil­las­ta. Toi­nen puo­lis­ko on tosi­aan Ete­lä-Poh­jan­maal­la, mut­ta Ala­ky­län sil­ta on muis­taak­se­ni van­ha Iijoen sil­lan puo­lis­ko Kure­nal­ta. Sen huo­maa sii­tä­kin, että Ala­ky­län sil­ta on kak­si­kais­tai­nen toi­sin Siu­ruan­joen sil­ta, joka oli kapea ja yksikaistainen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus