Keskustelemme

Oks­a­pui­ta?

Lues­ke­len tak­ka­huo­nees­sa. Lei­vi­nuu­nis­sa on tulet, läm­pöä “tilauk­ses­sa”. Pala­mas­sa on vii­mei­set halot ja koh­ta pää­sen kohen­te­le­maan. No niin, taas on uunissa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vapaam­pi kesä saa­puu senioreillekin

Suo­mes­sa on nou­da­tet­tu koro­naan liit­ty­viä ohjeis­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia hyvin, ja esi­mer­kik­si Oulun­kaa­ren alu­eel­la tilan­ne on hyvin rau­hal­li­nen. Vii­me aikoi­na on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Iin kun­ta sat­saa vain ilmas­ton­muu­tok­seen ja tuu­li­myl­ly­vou­ho­tuk­seen. Laki­sää­tei­set pal­ve­lut ovat retu­pe­räl­lä. Esi­mer­kik­si lap­si­per­hei­siin ei saa apua, vaik­ka kuin­ka pyy­tää. Läheltä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kor­vaus myös maisemasta?

Tuu­li­voi­mayh­ty­mä suun­nit­te­lee Iin Olha­van ja Simon tuu­li­voi­ma­kes­kit­ty­miin liit­tyen alu­eel­le suur­ta säh­kö­lin­jaa. Kysy­mys on kui­ten­kin Iin ja Simon alu­een vesia­lu­een, laajan…


Hyvää Vael­lus­ka­la­päi­vää

16.5. vie­tet­tiin joka­vuo­tis­ta kan­sain­vä­lis­tä vir­ta­ve­si­päi­vää. Sitä kan­nat­taa viet­tää Iijoel­la­kin. Suun­ni­tel­mat joen ennal­lis­ta­mi­sek­si ete­ne­vät posi­tii­vi­ses­ti ja muu­tos­pro­ses­si vesi­voi­mayh­tiöi­den kala­ta­lous­vel­voit­tei­den osal­ta on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Parem­pia kas­sa­pöy­tiä tarvittaisiin

Annat­han edel­li­sen asiak­kaan paka­ta ostok­sen­sa ennen kuin siir­ryt pak­kaa­maan, kuu­lu x‑marketin ämy­ris­tä. No, seu­raa­va asia­kas pak­kaa jo vie­res­sä­ni, alle metrin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kos­ke­ta minua, Henki

Tule­van sun­nun­tain evan­ke­liu­mi julis­taa: Juh­lan suu­re­na pää­tös­päi­vä­nä Jee­sus nousi puhu­maan ja huusi koval­la äänel­lä: ”Jos jon­kun on jano, tul­koon minun…


Minä olen viirus

Minä olen vii­rus. Minä lii­kun siel­lä ja tääl­lä tai olen liik­ku­mat­ta. Saa­tan olla ilmas­sa tai eri­lai­sil­la pin­noil­la. Minä olen vielä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus