Yli­kii­min­gin apteek­ki muka­na uudes­sa kokei­lus­sa

Ylikiimingin apteekkari Laura Tuovinen nŠäyttŠääŠ, miten asiakas etŠälä䊊kŠrin vastaanotolla toimii: Luurit pŠŠäässäŠ, tarvittaessa kameralla voi nŠäyttä䊊 lŠääŠkŠrille vaikka ihottumaa. Apteekissa on vastaanottoa varten kokonaan oma huone, joten intimiteettisuoja sŠilyy.

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Vii­me vii­kol­la Yli­kii­min­gin aptee­kis­ta avau­tui etä­lää­kä­riyh­teys oulu­lai­seen lää­kä­ria­se­ma Perus­Ter­vey­teen. – Ajan­va­raus tapah­tuu tääl­tä mei­dän aptee­kin kaut­ta. Voim­me samal­la kar­toit­taa, onko asia­kas sel­lai­nen, että sovel­tuu etä­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le, apteek­ka­ri Lau­ra Tuo­vi­nen ker­too. Lää­kä­ri on Oulun Idea­par­kis­sa ja vas­taa­not­taa siel­tä asiak­kaan etäyh­tey­del­lä. – Meil­lä on täs­sä eril­li­nen tila tätä var­ten. Aptee­kin hen­ki­lö­kun­ta lait­taa kai­ken val­miik­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus