Uusi lupa­ha­ke­mus Vii­ni­vaa­ran vesien käy­tös­tä jäte­tään maa­lis­kuus­sa

Pentti Marttila-Tornio ja Eeva-Maria Parkkinen kertovat, että Viinivaaran alueella on noussut esiin epäilys luvattomasta sähkökalastuksesta liittyen Natura-selvitykseen ja Oulun varavesijärjestelmään.

Tut­kin­ta­pyyn­tö polii­sil­le luvat­to­man säh­kö­ka­las­tuk­sen epäi­lys­tä Vii­ni­vaa­ran alu­eel­la Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Oulun kau­pun­gin suun­ni­tel­ma Vii­ni­vaa­ran vesis­tä Oulun vara­ve­si­jär­jes­tel­mä­nä on kuo­hut­ta­nut  ja aiheut­ta­nut monen­lai­sia epä­sel­viä tilan­tei­ta jo kah­del­la vuo­si­kym­me­nel­lä. Hank­keen vesi­lain mukai­nen poh­ja­ve­den­ot­toa kos­ke­va uusi lupa­ha­ke­mus jäte­tään alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le maa­lis­kuun aika­na. Polii­sil­le on teh­ty tut­kin­ta­pyyn­tö luvat­to­man säh­kö­ka­las­tuk­sen epäi­lys­tä alu­eel­la. Kalas­tusa­lu­een omis­ta­jat epäi­le­vät, että Hete­ky­län ja Juor­ku­nan alu­eel­la on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus