Päät­tä­jäl­tä: Sadan vuo­den his­to­rial­la mer­ki­tys tule­vai­suu­teen

Sisu ja sit­keys ovat olleet suo­ma­lais­ten omi­nais­piir­tei­tä koko itse­näi­syy­tem­me ajan. Sota­kor­vauk­set oli­vat suu­ret ja ainoas­taan koval­la työl­lä, joka on muo­dos­tu­nut kan­san­pe­rin­teek­sem­me, ne saa­tiin mak­se­tuk­si. Suo­men teol­li­nen kehit­ty­mi­nen läh­ti ete­ne­mään juu­ri sota­kor­vauk­sien mak­sa­mi­sen myö­tä, sil­lä mak­su­vä­li­neek­si oli kehi­tet­tä­vä monen­lai­sia tuot­tei­ta. Suo­ma­lai­set osa­si­vat kään­tää tuka­lan ja tiu­kan tilan­teen omak­si eduk­seen, moni­puo­li­nen kehit­ty­mi­nen läh­ti nope­aan kas­vuun.

Toi­vot­ta­vas­ti osaam­me ottaa opik­sem­me his­to­rias­ta ja pela­ta kort­tim­me oikein tule­vai­suu­des­sa­kin, sil­lä menes­ty­mi­sen mah­dol­li­suu­det ovat hui­keat niin koko kan­sa­kun­ta­na, maa­kun­ta­na kuin kau­pun­ki­na­kin. Meil­lä on ympä­ril­läm­me puh­das luon­to, joka luo mah­dol­li­suu­det ensi­luok­kai­sel­le ruo­an tuo­tan­nol­le, myös vien­ti­tuot­teek­si, sekä mat­kai­lul­le.

Tek­no­lo­gian kehi­tys ete­nee vauh­dil­la, olem­me täl­lä het­kel­lä teko­ä­lyn kehi­tyk­ses­sä maa­il­mas­sa kak­ko­se­na heti USA:n jäl­keen. Kou­lu­tus­ta­som­me on maa­il­man par­haim­pia ja esi­mer­kik­si ope­tus­vien­tiä ollaan laa­jen­ta­mas­sa par­hail­laan Oulun ja Kii­nan väli­se­nä yhteis­työ­nä. Maa­il­man­laa­jui­ses­ti kat­sot­tu­na maam­me tur­val­li­suus on huo­mio­nar­voi­nen asian ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää omak­si eduk­sem­me. Menes­tys­ta­ri­noi­ta on usei­ta mui­ta­kin.
Kaik­kein tär­kein­tä tule­vai­suut­tam­me aja­tel­len on jat­kaa rius­kal­la otteel­la, sin­nik­kyy­del­lä ja sisul­la.

Emme saa luo­vut­taa vas­toin­käy­mi­sis­tä, muu­tok­sis­ta tai maa­il­man myl­ler­ryk­ses­tä huo­li­mat­ta. His­to­riam­me osoit­taa, että suo­ma­lai­sis­sa on aines­ta kun vain yri­täm­me ja uskom­me huo­mi­seen. Valoa tule­viin vuo­si­kym­me­niin.
Eeva-Maria Park­ki­nen
kau­pun­gin­val­tuus­ton
1. vpj. (kesk.)