Päät­tä­jäl­tä: Sadan vuo­den his­to­rial­la mer­ki­tys tule­vai­suu­teen

Sisu ja sit­keys ovat olleet suo­ma­lais­ten omi­nais­piir­tei­tä koko itse­näi­syy­tem­me ajan. Sota­kor­vauk­set oli­vat suu­ret ja ainoas­taan koval­la työl­lä, joka on muo­dos­tu­nut kan­san­pe­rin­teek­sem­me, ne saa­tiin mak­se­tuk­si. Suo­men teol­li­nen kehit­ty­mi­nen läh­ti ete­ne­mään juu­ri sota­kor­vauk­sien mak­sa­mi­sen myö­tä, sil­lä mak­su­vä­li­neek­si oli kehi­tet­tä­vä monen­lai­sia tuot­tei­ta. Suo­ma­lai­set osa­si­vat kään­tää tuka­lan ja tiu­kan tilan­teen omak­si eduk­seen, moni­puo­li­nen kehit­ty­mi­nen läh­ti nope­aan kas­vuun. Toi­vot­ta­vas­ti osaam­me…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus