Päät­tä­jäl­tä: Har­kin­taa rat­tai­siin

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus aloit­taa uuden pal­ve­lu­verk­ko­suun­ni­tel­man työs­tä­mi­sen nyt tam­mi­kuus­sa. Ison kau­pun­gin meno­ja on kar­sit­ta­va, jot­ta talous saa­tai­siin hal­lin­taan. Eten­kin raken­ta­mi­seen inves­toi­mi­nen aiheut­taa kau­pun­gin vel­kaan­tu­mis­ta. Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä esi­te­tään usei­ta rat­kai­su­ja tila­tar­pei­den yhdis­tä­mi­ses­tä sääs­tö­jen aikaan­saa­mi­sek­si. Kun­nan työn­te­ki­jöi­den kuin myös kun­ta­lais­ten yhteis­vas­tuul­li­suu­del­la voi­daan saa­vut­taa suu­ria­kin sääs­tö­jä. Ilma­pii­rin luo­mi­nen suo­tui­sak­si ja kan­nus­ta­vak­si on tär­ke­ää. Nykyi­sen kal­tai­nen sääs­tö­toi­mien esi­tys­lis­ta ei ruo­ki ilma­pii­riä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus