Ala­vuo­tol­le Lea­de­ril­ta rahaa

Veijo Väänänen Alavuoton kuuluisan savusaunarivistön edessä. Takana näkyy myös kylän vesimylly.

Teea Tun­tu­ri Yli­kii­min­ki Ala­vuo­ton kyläyh­dis­tys sai Oulun seu­dun Lea­de­ril­ta 9 468 euron rahoi­tuk­sen yhteis­ten aluei­den kun­nos­sa­pi­toon ja paran­nus­töi­hin. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­set ovat 15 780 euroa. – Suu­rim­mat yksit­täi­set koh­teet, joi­ta läh­dem­me heti kevääl­lä toteut­ta­maan ovat uima­ran­nan kun­nos­tus­työt, uima­ko­pin raken­ta­mi­nen sekä eril­li­sen lai­tu­rin raken­ta­mi­nen melo­jien käyt­töön, yhdis­tyk­sen tämän het­ki­nen puheen­joh­ta­ja Vei­jo Vää­nä­nen ker­too. Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus