Tuu­li­voi­ma­han­ke hier­tää lähi­ky­lien asuk­kai­ta

KierikissäŠ jŠärjestetyssŠä Pahkakosken tuulivoimapuiston tiedotustilaisuudessa tunteet kiihtyivŠät loppua kohti. Asukkaitten mielestäŠ hankkeen vaikutuksia vŠähŠäteltiiŠŠn YVA:ssa.

Teea Tun­tu­ri Yli-Ii Mak­si­mis­saan 32 tuu­li­voi­ma­laa sisäl­tä­vä Pah­ka­kos­ken tuu­li­voi­ma­puis­to on suun­nit­teil­la Iin kun­nan omis­ta­maan Pah­ka­kos­ken enklaa­viin, joka sijait­see Oulun kau­pun­gin alu­een sisäl­lä Yli-Iis­sä. Alu­een asuk­kail­le ja kesä­asuk­kail­le jär­jes­tet­tiin hank­keen ja sen arvioin­ti­se­los­tuk­sen esit­te­ly­ti­lai­suus Kie­ri­kis­sä. Hank­kees­ta on jo noin vuo­si sit­ten jär­jes­tet­ty tie­do­tus­ti­lai­suus arvioin­ti­me­net­te­lyn käyn­nis­tyes­sä. Han­kea­lue on noin 2 550 heh­taa­rin suu­rui­nen alue, joka on pää­osin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus