Liik­ku­va auto­pe­su tuo pal­ve­lun suo­raan kotipihaan

Robert Takaraution Rätti ja Säämiskä on toiminimi yritys. Nimen keksi hänen isänsä eräänä päivänä iltapalapöydässä, kun perhe ideoi nimeä keskenään.Robert Takaraution Rätti ja Säämiskä on toiminimi yritys. Nimen keksi hänen isänsä eräänä päivänä iltapalapöydässä, kun perhe ideoi nimeä keskenään.

Liik­ku­vaa auto­pe­sua har­joit­ta­va Rät­ti ja Sää­mis­kä tar­jo­aa kai­ken­ko­kois­ten auto­jen omis­ta­jil­le pal­ve­lui­taan Iin alu­eel­la. Kesä­töi­tä etsies­sään 18-vuo­tias yrit­tä­jä Robert Taka­rau­tio poh­ti, mitä aikoo teh­dä, jos haku ei tuo­ta tulos­ta. Aja­tus omas­ta yri­tyk­ses­tä oli käy­nyt mie­les­sä jo aiem­min­kin, mut­ta edel­li­si­nä ker­toi­na epäi­ly omis­ta ideois­ta ja tai­dois­ta esti ryh­ty­mäs­tä yrit­tä­jäk­si. Tänä vuon­na hän päät­ti kokeil­la, mil­lais­ta yrit­tä­mi­nen on.

–Yri­tys­idea tuli, kun mie­tin miten voin aut­taa ihmi­siä tai mitä voin tar­jo­ta ihmi­sil­le, jois­ta he oli­si­vat val­mii­ta mak­sa­maan, Taka­rau­tio kertoo.

Taka­rau­tio liik­kuu asiak­kai­den luok­se omal­la autol­laan. Tähän men­nes­sä hänen asiak­kaan­sa ovat olleet kaik­ki Iin kes­kus­ta-alu­eel­la. Hän on val­mis mene­mään kau­em­mak­si­kin, mikä­li se on kan­nat­ta­vaa. Kaik­ki tar­vit­ta­vat väli­neet kul­keu­tu­vat muka­na, asiak­kaal­ta tar­vi­taan vain vesi ja säh­kö. Yri­tys­tä var­ten teh­tyi­nä han­kin­toi­na piti hank­kia pai­ne­pe­su­ri, pesuai­neet ja ‑väli­neet. Hen­ki­lö­au­ton pese­mi­nen sisäl­tä mak­saa 20 euroa ja ulkoa 18 euroa, jos työ­mää­rä on suu­rin pii­rein stan­dar­di. Jos työ­tä on pal­jon nor­maa­lia enem­män, veloi­tus kas­vaa suh­teu­tet­tu­na työ­mää­rään. Rek­ko­jen pese­mi­ses­tä Taka­rau­tio veloi­taa työ­tun­tien perus­teel­la. Käy­tän­nön asioi­ta han­ka­lin­ta Taka­rau­tion mukaan oli hinnoittelu.

–Hin­noit­te­lu oli vai­ke­aa, sil­lä mie­tin asi­aa itse­ni kal­tai­sen opis­ke­li­jan näkö­kul­mas­ta. Huo­ma­sin, että se, mitä minä olen val­mis mak­sa­maan ei kui­ten­kaan vas­taa täy­sin sitä, mitä työs­sä­käy­vät ihmi­set ovat val­mii­ta mak­sa­maan pal­ve­lus­ta, Taka­rau­tio selittää.

Asiak­kai­ta Taka­rau­tiol­la on ollut sopi­vas­ti ja tasai­ses­ti kesän mit­taan. Yri­tys­tään hän mai­nos­ti jaka­mal­la alus­sa pape­ri­mai­nok­sia suo­raan pos­ti­luuk­kui­hin ja ilmoit­ta­mal­la pal­ve­luis­taan pus­ka­ra­dios­sa sekä omis­sa sosi­aa­li­sis­sa medioissaan. 

Alku­pe­räi­sis­sä suun­nit­tel­mis­saan Taka­rau­tio aikoi teh­dä töi­tä kesän alus­ta kou­lun alkuun saak­ka, mut­ta hän on kyl­lä val­mis jat­ka­maan töi­tä kou­lun ohes­sa vii­kon­lop­pui­sin kysyn­nän mukaan. Taka­rau­tion voi tavoit­taa nume­ros­ta 0409358303.

–Jos sinul­la on auto, joka tar­vii sisä- tai ulko­pe­sua, niin ota yhteyt­tä, hän kehottaa.