Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa noin 9 000 kävi­jää

Kierikkikeskuksen kävijämäärä nousi vajaalla tuhannella viime vuonna.

Vuo­den 2017 aika­na Luu­pis­sa kävi yhteen­sä 149 419 näyt­te­ly- ja tapah­tu­ma­vie­ras­ta.  Edel­li­sen vuo­den vas­taa­vaan lukuun ver­rat­tu­na kävi­jä­mää­rä kas­voi mel­kein 15 000 vie­raal­la. Kävi­jä­mää­rät nousi­vat useim­mis­sa vie­rai­lu­koh­teis­sa.

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kävi­jä­mää­rä nousi vajaal­la tuhan­nel­la vii­me vuon­na. Lopul­li­nen kävi­jä mää­rä oli 8 956 hen­keä. Vuo­den koho­koh­ta oli enti­seen tapaan Mui­nais­mark­ki­nat metal­liet­sin­tä­se­mi­naa­rei­neen hei­nä­kuun lopus­sa. Vuo­si toi­sen­sa jäl­keen myös ylei­sö­kai­vauk­set vetä­vät väkeä Kie­ri­kin kan­kail­le. Uudes­sa Mui­nais­tu­lien yö -tapah­tu­mas­sa elo­kuun pimeäs­sä illas­sa oli yli 30 yöpy­jää kivi­kau­den kyläs­sä ja seu­raa­mas­sa kok­ko­jen polt­toa ja hie­noa teat­te­rie­si­tys­tä.
 Oulun tai­de­museos­sa kävi vuo­den aika­na 35 490 näyt­te­ly­vie­ras­ta. Ate­neu­min tai­de­museon Suo­mi 100 -juh­la­vuo­den kun­niak­si tuot­ta­ma Suo­men tai­teen tari­na -näyt­te­ly oli ehdo­ton näyt­te­lyi­den ykkö­nen Oulus­sa. Suo­ma­lai­sen tai­teen klas­sik­ko­ja kävi ihai­le­mas­sa  17 500 kävi­jää.
Poh­jois-Poh­jan­maan museos­sa kävi yhteen­sä 24 553 vie­ras­ta. Edel­li­seen vuo­teen ver­rat­tu­na ylei­sö­mää­rä kas­voi noin 4 500 hen­ki­löl­lä. Suu­ren suo­sion sai alku­vuo­den Kale­va­la Korun 80 -vuo­tis­näyt­te­ly.
 Tie­de­kes­kus Tie­to­maa hou­kut­te­li vauh­dik­kail­la tee­ma­näyt­te­lyil­lään 53 251 kävi­jää vii­me vuon­na. Vuo­den suo­sik­ki oli eläi­mel­li­seen menoon perus­tu­va Ihmi­nen ja eläin – kyky­jen koi­tos -näyt­te­ly. Se kiin­nos­ti nuo­ria ja van­hem­pia­kin kävi­jöi­tä tes­taa­maan kyky­jään eläin­ten kans­sa.
 Tur­kan­saa­res­sa vie­rai­li kau­den aika­na rei­lut 14 000 hen­keä. Pate­nie­men sahan museon remont­ti val­mis­tui kevääl­lä ja museo oli avoin­na hei­nä­kuun ajan. Oulun­sa­lon koti­seu­tu­museon hei­nä­kui­sen avoin­nao­lon lisäk­si suu­rin yksit­täi­nen tapah­tu­ma oli perin­tei­ses­ti mar­ras­kui­nen enti­sa­jan jou­lu­mark­ki­nat.