Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa noin 9 000 kävi­jää

Kierikkikeskuksen kävijämäärä nousi vajaalla tuhannella viime vuonna.

Vuo­den 2017 aika­na Luu­pis­sa kävi yhteen­sä 149 419 näyt­te­ly- ja tapah­tu­ma­vie­ras­ta.  Edel­li­sen vuo­den vas­taa­vaan lukuun ver­rat­tu­na kävi­jä­mää­rä kas­voi mel­kein 15 000 vie­raal­la. Kävi­jä­mää­rät nousi­vat useim­mis­sa vierailukohteissa.Kierikkikeskuksen kävi­jä­mää­rä nousi vajaal­la tuhan­nel­la vii­me vuon­na. Lopul­li­nen kävi­jä mää­rä oli 8 956 hen­keä. Vuo­den koho­koh­ta oli enti­seen tapaan Mui­nais­mark­ki­nat metal­liet­sin­tä­se­mi­naa­rei­neen hei­nä­kuun lopus­sa. Vuo­si toi­sen­sa jäl­keen myös ylei­sö­kai­vauk­set vetä­vät väkeä Kie­ri­kin kan­kail­le. Uudes­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus