Kie­ri­kin Mui­nais­tu­lien yön suo­sio ylit­ti odo­tuk­set

Yöpymismahdollisuuksia ulkoilmamuseossa eli Kierikissä selvitellään parhaillaan. Muinaistulien yöt kokosivat alueelle tänä vuonna yhteensä sata yöpyjää. Edellisvuonna Pentti Kela sytytti kokon Muinaistulien yössä. Arkistokuva: Sami Viljanmaa

Kie­ri­kis­sä on elo­kuun ilto­jen hämär­ryt­tyä jär­jes­tet­ty ylei­söl­le kol­me mah­dol­li­suut­ta viet­tää yö kivi­kau­den kyläs­sä. Kivi­kau­ti­sis­sa tun­nel­mis­sa on yöpy­nyt ryh­mä kii­na­lai­sia kou­lu­lai­sia ja kak­si kai­kil­le avoin­ta Mui­nais­tu­lien yö -tapah­tu­maa koko­si ran­nal­le yhteen­sä sata yöpy­jää. Ensim­mäi­sen Mui­nais­tu­lien yön täy­tyt­tyä nopeas­ti pää­tet­tiin toi­nen mah­dol­li­suus jär­jes­tää heti seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na elo-syys­kuun vaih­tees­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus