Kie­ri­kin Mui­nais­tu­lien yön suo­sio ylit­ti odo­tuk­set

Yöpymismahdollisuuksia ulkoilmamuseossa eli Kierikissä selvitellään parhaillaan. Muinaistulien yöt kokosivat alueelle tänä vuonna yhteensä sata yöpyjää. Edellisvuonna Pentti Kela sytytti kokon Muinaistulien yössä. Arkistokuva: Sami Viljanmaa

Kie­ri­kis­sä on elo­kuun ilto­jen hämär­ryt­tyä jär­jes­tet­ty ylei­söl­le kol­me mah­dol­li­suut­ta viet­tää yö kivi­kau­den kyläs­sä. Kivi­kau­ti­sis­sa tun­nel­mis­sa on yöpy­nyt ryh­mä kii­na­lai­sia kou­lu­lai­sia ja kak­si kai­kil­le avoin­ta Mui­nais­tu­lien yö -tapah­tu­maa koko­si ran­nal­le yhteen­sä sata yöpy­jää. Ensim­mäi­sen Mui­nais­tu­lien yön täy­tyt­tyä nopeas­ti pää­tet­tiin toi­nen mah­dol­li­suus jär­jes­tää heti seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na elo-syys­kuun vaih­tees­sa.

Yli-Iin kou­lun kii­na­lai­sen ystä­vyys­kou­lun 23 oppi­las­ta ja nel­jä aikuis­ta oli­vat tänä kesä­nä ensim­mäi­set kivi­kau­den kylän yöpy­jät elo­kuun puo­li­vä­lis­sä. Hangz­houn yli yhdek­sän mil­joo­nan asuk­kaan kau­pun­gis­ta tul­leil­le kou­lu­lai­sil­le poh­joi­sen luon­to ja Kie­rik­ki­kes­kuk­sen sekä kivi­kau­den kylän toi­min­not oli­vat eksoot­ti­nen, kiin­nos­ta­va koke­mus. Tik­ku­pul­lat, mak­ka­ran­pais­to ja eri­tyi­ses­ti mus­ti­koi­den syö­mi­nen met­säs­sä oli­vat 13–14-vuotiaiden kii­na­lais­nuor­ten suo­sik­ke­ja. Kii­na­lai­sil­le kou­lu­lai­sil­le tar­jo­taan kivi­kau­tis­ta yöpy­mis­tä ohjel­ma­pal­ve­lui­neen jat­kos­sa­kin.

Yöpy­mis­ten jär­jes­tä­mi­ses­sä on ollut muka­na Kie­rik­ki ry, joka sai täl­le vuo­del­le ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön 15 000 euron avus­tuk­sen kult­tuu­ri­mat­kai­lun kehit­tä­mis­hank­kei­siin. Avus­tuk­sen tar­koi­tus on laa­jen­taa Kie­ri­kin tar­jon­taa näil­lä yöpy­mis­mah­dol­li­suuk­sil­la. Samal­la sel­vi­te­tään miten yöpy­mi­nen on mah­dol­lis­ta ulkoil­ma­museos­sa. Kie­rik­ki ry:n saa­man avus­tuk­sen tur­vin on kus­tan­net­tu yöpy­mi­set ja nii­den tar­vik­keet. Kai­kis­sa yöpy­mi­sis­sä on myös ollut kol­me Kie­rik­ki ry:n palk­kaa­maa opas­ta, pää­osin oulu­lai­sia opis­ke­li­joi­ta. Vapaa­eh­toi­sia kipi­nä­mik­ko­ja on kou­lu­tet­tu kym­men­kun­ta var­mis­ta­maan yöpy­mis­ten suju­mi­nen ja tur­val­li­suus.

Koke­muk­set yöpy­mi­ses­tä mat­kai­lu­tuot­tee­na ovat ensim­mäi­sen kesän perus­teel­la hyvät. Kie­ri­kin pal­ve­lut yhdis­tet­ty­nä lähei­seen Iijoen ja ympä­röi­vän luon­non koko­nai­suu­teen mah­dol­lis­taa mat­kai­lun edis­tä­mi­sen kes­tä­vän kehi­tyk­sen ehdoil­la ja aidos­ti Oulun seu­dun van­hin­ta his­to­ri­aa sekä luon­toa kun­nioit­taen.  Tois­tai­sek­si kaik­ki yöpy­mi­set ovat etu­kä­teen varaa­vil­le ryh­mil­le ja niis­sä on opas muka­na. Kyse on museoa­lu­ees­ta jon­ne ei voi­da luva­ta täy­sin vapaa­ta tuloa ja yöpy­mis­tä.

Tänä vuon­na Mui­nais­tu­lien öis­sä oli muka­na myös Elä­ke­lii­ton Yli-Iin osas­to, joka val­mis­ti liki kaik­kien yöpy­jien tilaa­man ruo­kai­lun alkuil­ta­na. Kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den ja Yli-Iin kou­lun muka­nao­lo toi­min­nas­sa tukee sekä yli-iiläis­ten että koko Oulun seu­dun asuk­kai­den yhteis­työ­tä Kie­ri­kin kans­sa.

Hel­mi­kuus­sa 2020 on seu­raa­va haas­te Kie­ri­kil­le, kun ”maa­il­man tun­ne­tuin kivi­kau­den nai­nen” Lynx Vil­den yöpyy pari viik­koa kyläs­sä tal­vi­pak­ka­ses­sa 11 hen­gen kan­sain­vä­li­sen ryh­män­sä kans­sa.

Mui­nais­tu­lien yötä vie­tet­tiin kivi­kau­den kylän ran­nas­sa jo 1990-luvun lop­pu­vuo­si­na ja toi­min­ta elvy­tet­tiin 2017 Kie­ri­kin pit­kä­ai­kai­sen ystä­vän Pent­ti Kelan ehdo­tuk­ses­ta. Kivi­kau­den kylän kokon valai­se­ma tun­nel­ma elo­kuun pimeäs­sä yös­sä, oma­toi­mi­nen teke­mi­nen ja yöpy­mi­nen poron­tal­joil­la kivi­kau­den asu­muk­sis­sa monel­le toi­vot­tu elä­mys.