Vas­taa­mal­la voi vai­kut­taa

Nyky­ään on help­po jär­jes­tää eri­lai­sia kyse­ly­jä inter­ne­tin avul­la. Moni on vas­tan­nut viih­teek­si tar­koi­tet­tui­hin kyse­lyi­hin, mut­ta nii­tä teh­dään myös mer­kit­tä­väm­mis­tä­kin aiheis­ta kuin “Tes­taa kuka julk­kis oli­sit”.

Par­hail­laan on menos­sa aina­kin kak­si Ran­ta­poh­jan alu­een ihmi­siä kos­ket­ta­vaa kyse­lyä. Iin kun­nan kun­ta­lais­ba­ro­met­ris­sä vas­tausai­kaa on 26.2. asti. Oulun kau­pun­ki puo­les­taan kar­toit­taa mie­li­pi­tei­tä Kii­min­ki­jo­ki­var­ren kylien tule­vai­suu­des­ta. Tämä kyse­ly näyt­tää ole­van avoin­na 28.2. asti. Molem­piin kyse­lyi­hin voi vas­ta­ta myös pape­ri­lo­mak­keil­la.

Iin kyse­ly mit­taa vas­taa­jien koke­muk­sia kun­nan nykyi­sis­tä pal­ve­luis­ta, mut­ta kyse­lys­sä voi esit­tää myös toi­vei­ta ja paran­nuseh­do­tuk­sia.

Oulun kyse­ly puo­les­taan on tar­ken­net­tu kos­ke­maan Hut­tu­ky­lää, Ala­ky­lää ja Joki­ky­lää. Mer­kit­tä­vim­mät kysy­myk­set kos­ke­vat asu­mis­ta ja elin­kei­no­ja. Kyse­lys­sä voi esi­mer­kik­si ruk­sia mie­li­pi­teen­sä sii­tä, min­kä­ko­koi­sia tont­te­ja kylil­le oli­si syy­tä perus­taa ja kuin­ka pal­jon talo­ja voi­tai­siin raken­taa parin­kym­me­nen vuo­den aika­na. Elin­kei­no­jen osal­ta arvioi­daan esi­mer­kik­si sitä mah­dol­lis­taa­ko kylän sijain­ti moni­puo­li­sen yrit­tä­jyy­den.

Kun kun­nat ja viran­omai­set jär­jes­tä­vät eri­lai­sia kyse­ly­jä ja kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sia, nii­hin osal­lis­tu­vil­le syn­tyy odo­tus, että kan­sa­lais­ten mie­li­pi­tei­tä myös kuun­nel­laan. Kyse­ly­jen tulok­set eivät kui­ten­kaan ole päät­tä­jiä tai vir­ka­mie­hiä vel­voit­ta­via. Ne eivät ole sito­via kan­sa­nää­nes­tyk­siä. Asia on kui­ten­kin niin, että jos kyse­lyi­hin saa­daan riit­tä­vän suu­ri mää­rä vas­taa­jia ja vas­tauk­sis­ta ilme­nee jokin sel­keä suun­ta, johon kan­sa­lai­set haluai­si­vat asioi­den liik­ku­van, ei vas­tauk­sia voi­da pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­tois­sa tyys­tin sivuut­taa. Eli kyse­lyi­hin vas­taa­mal­la voi vai­kut­taa.

Kum­mat­kin käyn­nis­sä ole­vat kyse­lyt ovat löy­det­tä­vis­sä kun­tien verk­ko­si­vuil­ta. Iin kun­ta­lais­ba­ro­met­ri löy­tyy osoit­tees­ta www.ii.fi/osallistu_ja_vaikuta

Link­ki Oulun kylä­ky­se­lyyn on sivul­la www.ouka.fi/kylaselvitykset

Pek­ka Kevä­jär­vi