Vaa­ral­li­sia uima­ran­to­ja ja tyh­jiä tilo­ja

Teea Tun­tu­ri
Ran­ta­poh­jan alu­een asuk­kaat ovat alku­ke­sän ajan jou­tu­neet ihmet­te­le­mään sitä, miten hei­dän vuo­sia ja vuo­si­kym­me­niä käyt­tä­män­sä uima­ran­nat ovat yhtäk­kiä muut­tu­neet niin vaa­ral­li­sik­si ja tur­vat­to­mik­si, että kau­pun­ki pois­taa ne viral­lis­ten ran­to­jen lis­tal­ta. Yksi toi­sen­sa jäl­keen ne nyt sit­ten palau­te­taan lis­tal­le takai­sin asuk­kai­den vaa­ti­muk­ses­ta. Lak­kau­te­tuis­ta ran­nois­ta Jää­lin­ma­ja, Pate­nie­mi ja Kivi­nie­mi on jo palau­tet­tu. Inkoon­ran­nas­ta on aina­kin asuk­kai­den vaa­ti­mus­ta menos­sa päät­tä­jil­le.
Voi­vat­ko asuk­kaat ymmär­tää tätä pouk­koi­lua, ihmeel­li­siä perus­te­lu­ja ja yli­suo­je­lua?

Saman­lais­ta ihme­tys­tä herät­tää edel­leen Jää­lin kir­jas­ton lopet­ta­mi­nen pikai­sel­la aika­tau­lul­la ostos­kes­kuk­sen tilois­ta. Nope­aa lak­kau­tus­ta ja kor­vaa­mis­ta yhdel­lä 20 minuu­tin kir­jas­toau­to­py­säh­dyk­sel­lä perus­tel­tiin asuk­kail­le sil­lä, että kau­pun­ki on myy­nyt tai tilat on vuo­krat­tu ja tämä uusi käyt­tä­jä tar­vit­see tilat pikim­mi­ten.

No. Tilat ovat olleet koko ajan tyh­jil­lään. Uudet tilat kir­jas­tol­le val­mis­tu­vat syk­syk­si Lai­va­kan­kaan kou­lun yhtey­teen. Tätä pide­tään pal­ve­lun hei­ken­nyk­se­nä muun muas­sa vali­koi­man supis­tu­mi­sen vuok­si.
Oli­si ihan kiva saa­da tie­tää, mik­si kir­jas­to ei voi­nut Jää­lis­sä toi­mia van­hois­sa tilois­sa niin kau­aa, kun­nes uudet tilat oli­si voi­nut ottaa käyt­töön.

Nämä esi­mer­kit ovat vain pie­ni osa sii­tä, miten perus­tee­ton­ta ja kum­maa pää­tök­sen­te­ko Oulus­sa on. Uudet val­tuu­te­tut ja luot­ta­mus­hen­ki­löt toi­vot­ta­vas­ti pys­ty­vät nouse­maan uudel­le tasol­le kun­ta­lais­ten kuu­le­mi­ses­sa ja avoim­muu­des­sa.