Tv-sar­jo­ja tui­jo­te­taan nyt ennä­tys­tah­tia

Inke­ri Har­ju

Eri­lai­set elo­ku­vien ja sar­jo­jen suo­ra­tois­to­pal­ve­lut ovat nous­seet vii­me vuo­si­na val­ta­vaan suo­sioon. Netflixiä, Viaplay­tä tai HBO Nor­dicia tui­jo­te­taan kän­ny­käl­tä, table­til­ta tai tie­to­ko­neen ruu­dul­ta ympä­ri maa­il­maa. Minä­kin olen jo koh­ta kolun­nut Netflixis­tä läpi kai­ken vähän­kin kat­so­mi­sen arvoi­sen.
Suo­ra­tois­to­pal­ve­lut ovat luo­neet kat­se­lu­kult­tuu­riin uuden tren­din, nimit­täin nyt kulu­te­taan sar­jo­ja. Alkuai­koi­na suo­ra­tois­to­pal­ve­lut oli­vat elo­ku­va­kir­jas­to­ja, jois­ta kat­sot­tiin lef­fo­ja, sil­loin kun tee­vees­tä ei tul­lut mitään. Nyt kui­ten­kin tun­tuu, että tv-sar­jat ovat ohit­ta­neet suo­sios­saan elo­ku­vat. Pal­ve­lut kil­pai­le­vat sar­ja­tar­jon­nal­laan, heh­kut­ta­vat uutuus­sar­jo­jaan ja jopa tuot­ta­vat omaa sisäl­töään.

Itse­kin olen sar­joi­hin hurah­ta­nut, eikä elo­ku­via enää tule juu­ri kat­sot­tua. Teke­mi­sen puut­tees­sa saat­taa vii­si­kin jak­soa tul­la kat­sot­tua put­keen. Lem­pi­sar­ja­ni uut­ta kaut­ta odo­tan kuin kuu­ta nouse­vaa ja kat­son sii­tä jul­kais­tun trai­le­rin use­aan ottee­seen, ihan kuin elo­ku­vien­kin koh­dal­la.

Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on kui­ten­kin myös kri­ti­soi­tu sar­jo­jen kulut­ta­mi­sen help­pout­ta. Van­hem­pien on erit­täin vai­kea val­voa mil­lai­sia sar­jo­ja, vaik­ka­pa ala-astei­käi­nen, kän­ny­käl­tään kat­se­lee. Joi­den­kin koh­dal­la sar­jo­jen kulut­tu­mi­nen taas muo­dos­tuu addik­tiok­si, eikä kotoa pois­tu­ta, ennen kuin kaik­ki seit­se­män kaut­ta on kat­sot­tu. Itse olen myös huo­man­nut, että tele­vi­sion sar­ja­tar­jon­ta on köyh­ty­nyt. Mik­si kat­soa jak­so vii­kos­sa tele­vi­sos­ta, kun voi kat­soa kau­den päi­väs­sä netis­tä?
Sar­jo­jen suur­ku­lut­ta­ja­na voin kui­ten­kin sanoa välil­lä ikä­vöi­vä­ni tuo­ta ‘tele­vion aika­kaut­ta’. Lem­pi­sar­jan kat­se­lu samaan aikaan joka viik­ko toi tie­tyn­lai­sen rutii­nin ja uut­ta jak­soa sai tai jou­tui aina jän­nit­tä­mään ensi viik­koon. Yhdes­tä tuo­tan­to­kau­des­ta sai naut­tia par­haim­mil­laan usei­ta kuu­kausia. Nyt koko kau­den hot­kai­see vii­kos­sa ja jou­tuu jäl­leen etsi­mään uut­ta kat­sot­ta­vaa.

Toi­mit­ta­jal­ta 15.6.2017