Tuk­koi­sin­ta aikaa vuo­des­ta

Kuu­lun suu­reen jouk­koon ihmi­siä, joi­den alku­ke­sä hel­pot­tui vii­leän alku­ke­sän joh­dos­ta. Sii­te­pö­ly­al­ler­gia kos­ket­taa joka vii­det­tä suo­ma­lais­ta ja ei ole­kaan perä­tön­tä arvioi­da, että lähes jokai­sen lähi­pii­ris­tä löy­tyy joku, joka täl­lä­kin het­kel­lä kär­sii jos­tain sii­te­pö­ly­al­ler­gian oireis­ta.

Itse saan aller­gia­oi­rei­ta koi­vus­ta, jon­ka pahin kukin­to­kausi on käsil­lä juu­ri nyt. Sii­te­pö­ly­kau­den huip­pu herät­tää var­mas­ti monen aller­gi­kon mie­les­sä vai­kean kysy­myk­sen: Tukeu­dun­ko monil­le väsy­mys­tä aiheut­ta­viin aller­gia­lääk­kei­siin vai sin­nit­te­len­kö ham­mas­ta pur­ren dedä duk­koi­se­da?

Olen jou­tu­nut pun­nit­se­maan näi­den välil­lä mone­na vuon­na ja päät­tä­nyt tänä vuon­na olla syö­mät­tä aller­gia­lääk­kei­tä. Omat oiree­ni ovat onnek­se­ni aika help­po­ja ja nopeas­ti ohi­me­ne­viä, siis­pä ilman lääk­kei­tä sin­nit­te­le­mi­nen ei tuo­ta suur­ta tus­kaa. Esi­mer­kik­si ast­maa­ti­kol­le tilan­ne voi olla eri­lai­nen, eikä aller­gia­kau­des­ta pär­jää­mi­nen vält­tä­mät­tä onnis­tu ilman lääk­kei­tä. Oli niis­sä sivu­vai­ku­tuk­sia tai ei.

Aller­gia­lääk­keis­tä tai toi­si­naan myös itse aller­gias­ta joh­tu­va väsy­mys ei vält­tä­mät­tä ole pelk­kä vuo­den­ai­kaan liit­ty­vä kiusa, vaan myös tur­val­li­suus­ky­sy­mys. Kenel­le­kään tulee tus­kin yllä­tyk­se­nä, että väsy­nee­nä lii­ken­tees­sä toi­mi­va kus­ki saat­taa tahat­to­mas­ti aiheut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Aller­gian yhtey­des­tä vireys­ti­laan lii­ken­tees­sä ei kui­ten­kaan kuu­le puhut­ta­van.

Väsy­mys tai nuha ovat monel­le aller­gi­kol­le ongel­mis­ta pie­nim­piä. Päh­ki­nä­al­ler­gi­kot jou­tu­vat luke­maan ruo­kien pak­kaus­se­los­teet tark­kaan läpi ja jopa vält­tä­mään samas­sa tilas­sa päh­ki­nöi­den kans­sa. Aivan ymmär­ret­tä­väs­tä syys­tä – kur­kun tur­poa­mi­ses­ta koi­tu­vaa tus­kaa ei toi­voi­si kenel­le­kään.

Me sii­te­pö­ly­al­ler­gi­kot pää­sem­me sii­hen näh­den hyvin vähäl­lä. Tuk­koi­sin nenin ja vuo­ta­vin sil­min voim­me pitää peuk­ku­ja pys­tys­sä ja toi­voa sii­te­pö­lyä kuris­sa pitä­viä sade­päi­viä. Tai uskoa löy­tä­väm­me vie­lä aller­gia­lääk­keen, jon­ka mah­dol­li­sia sivuoi­rei­ta pys­tym­me sie­tä­mään.

Mir­ko Sii­ka­luo­ma

mirko.siikaluoma(at)rantapohja.fi