Toi­mit­ta­jal­ta: Vie­lä ehtii vai­kut­taa Euroop­paan

Maa­il­mal­ta jalan­si­jaa ja tun­nus­tus­ta hake­va Kii­na, kaup­pa­so­tia hau­to­va USA ja sit­ten vie­lä Venä­jä. Jos­tain kuu­luu asei­den kalis­te­lua. Etu­pii­ria­jat­te­lu ja eri­tyi­nen oman edun tavoit­te­lu näyt­tää palan­neen suur­val­to­jen toi­min­ta­mal­lei­hin.

Nyt jos kos­kaan oli­si tilaus yhte­näi­sem­mäl­le Euroo­pal­le ja sitä myö­ten rau­han­pro­jek­ti­na alka­neel­le ja toi­vot­ta­vas­ti sel­lai­se­na jat­ka­val­le Euroo­pan unio­nil­le. Mut­ta kovin yhte­näi­sel­tä ja vah­val­ta Euroop­pa ei juu­ri nyt vai­ku­ta maa­il­man­val­to­jen puris­tuk­ses­sa. Jos esi­mer­kik­si Itä­val­las­ta kii­ri­vät uuti­set pitä­vät paik­kan­sa, syn­tyy kuva että jois­sain osis­sa Euroop­paa on syn­ty­nyt oikeis­to­po­pu­lis­ti­nen vii­des kolon­na, joka on val­mis mil­lai­seen veh­kei­lyyn tahan­sa val­taa saa­dak­seen.

Euroo­pan par­la­men­tin vaa­leis­sa käy­tiin Suo­mes­sa äänes­tä­mäs­sä ennak­koon innok­kaam­min kuin vii­si vuot­ta sit­ten. Se lupaa hyvää äänes­ty­sak­tii­vi­suu­del­le koko­nai­suu­des­saan. Toi­vot­ta­vas­ti niin käy, sil­lä vie­lä ker­taa­kaan EU-vaa­lit eivät ole Suo­mes­sa saa­neet liik­keel­le yli puol­ta äänioi­keu­te­tuis­ta. Vii­si vuot­ta sit­ten äänes­tä­mäs­sä kävi 40,9 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Oulun vaa­li­pii­ris­sä luku oli vain 37,4 pro­sent­tia. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la esi­mer­kik­si Iis­sä luku oli juu­ri tuo 37,4 pro­sent­tia. Muu­al­la alu­eel­la saa­tet­tiin jää­dä pal­jon­kin vaa­li­pii­rin luvus­ta, mut­ta jois­sain äänes­ty­sa­lueil­la pääs­tiin toki sii­tä yli­kin.

On ollut havait­ta­vis­sa, että puo­lueil­la eikä ehkä kai­kil­la ehdok­kail­la­kaan ole ollut sel­lais­ta intoa vaa­li­ken­til­le kuin juu­ri olleis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Joit­ten­kin polii­tik­ko­jen tuplaeh­dok­kuus edus­kun­ta- ja EU-vaa­leis­sa on syö­nyt pait­si hei­dän itsen­sä myös koko jär­jes­tel­män uskot­ta­vuut­ta.

Ehkä puo­lueit­ten varat käy­tet­tiin kam­pan­join­tiin edus­kun­ta­vaa­leis­sa, mut­ta puo­lu­eet voi­vat myös las­kea, että euro­vaa­leis­sa ei kui­ten­kaan käy äänes­tä­mäs­sä kuin se poli­tii­kas­ta kiin­nos­tu­nut osa kan­sas­ta, joka äänes­tää kai­kis­sa vaa­leis­sa, ydin­jouk­ko.

Euroo­pan par­la­men­tin vaa­lit hui­pen­tu­vat Suo­mes­sa sun­nun­tai­na. Vie­lä ehtii siis vai­kut­taa.