Todis­tuk­sel­la vai pää­sy­ko­keel­la

Nyt on käyn­nis­sä kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­koe­rum­ban kii­rei­sin aika.  Suo­mes­sa jär­jes­te­tään vuo­sit­tain yhteen­sä yli tuhat pää­sy- tai sovel­tu­vuus­koet­ta. Osal­lis­tun tänä vuon­na kah­teen kokee­seen, yksi on jo taka­na, toi­nen vas­ta edes­sä.

Nykyi­sel­lään useim­mat kokeet, var­sin­kin yli­opis­toi­hin, vaa­ti­vat haki­jal­ta kuu­kausien pänt­tää­mis­tä. Itse aloi­tin luke­mi­sen jos­kus hel­mi­kuul­la ja olen luke­nut sii­tä asti enem­män tai vähem­män koko­päi­väi­ses­ti. Muu­ta­man vuo­den kulut­tua tämä kaik­ki voi kui­ten­kin olla jo his­to­ri­aa. Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö nimit­täin esit­tää, että vuo­teen 2020 men­nes­sä kor­kea­kou­lui­hin haet­tai­siin pel­käs­tään yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sel­la tai toi­sen asteen tut­kin­to­to­dis­tuk­sel­la.  Sovit­tu­na on jo, että ensi vuon­na kor­kea­kou­lut luo­pu­vat pit­kää ennak­ko­val­men­tau­tu­mis­ta vaa­ti­vis­ta pää­sy­ko­keis­ta.

Uudis­tus­ta perus­tel­laan muun muas­sa sil­lä kuin­ka ras­kai­ta pää­sy­ko­keet ovat juu­ri yo-kokeis­ta sel­vin­neel­le abi­tu­rien­til­le sekä pää­sy­ko­kei­den jär­jes­tä­mis­ku­lu­jen kor­keu­del­la.
Se miten uudis­tus käy­tän­nös­sä hoi­det­tai­siin näyt­tää ole­van vie­lä hämä­rän pei­tos­sa. On kui­ten­kin ole­mas­sa monia alo­ja, joil­le sovel­tu­vuus­ko­keet ovat vält­tä­mät­tö­miä, jot­ta vali­tuk­si tule­vat alal­le sopi­vim­mat hen­ki­löt.
Entä kuin­ka täl­lai­nen valin­ta­sys­tee­mi koh­te­lee hei­tä, joi­den innos­tus opis­ke­luun herää vas­ta lukion tai ammat­ti­kou­lun jäl­keen, eikä todis­tus sik­si ehkä ole kovin kum­moi­nen?
En osaa arvioi­da sitä, kuin­ka täl­lai­nen uudis­tus vai­kut­tai­si omiin mah­dol­li­suuk­sii­ni pääs­tä halua­maa­ni kou­luun. Olen kyl­lä yli­op­pi­las­to­dis­tuk­see­ni tyy­ty­väi­nen, mut­ta jos hake­mal­le­ni lin­jal­le pää­see 50 opis­ke­li­jaa, niin luu­len kyl­lä, että Suo­mes­ta löy­tyy aina­kin sen ver­ran minua parem­mat arvo­sa­nat kir­joit­ta­nei­ta.

Inke­ri Har­ju