Toi­mit­ta­jal­ta: Ter­vei­siä koro­nan sairastaneelta

Juhan­nuk­se­na mökil­le saa­pues­sa tie­sin, että tuli­sin pois­tu­maan ton­til­ta vain koro­na­tes­tiin men­näk­se­ni. Karan­tee­ni oli var­ma, sai­ras­tuin tai en. Ajaes­sa­ni tes­tiin maa­nan­tai­na minul­la ei ollut yhtä­kään oiret­ta. Tämä antoi minul­le toi­voa nega­tii­vi­ses­ta tuloksesta.

Toi­sin kävi. Tiis­tai­na oireet sit­ten alkoi­vat: kuu­me, nuha ja jat­ku­va aivas­te­lu tuho­si­vat tau­din ajak­si kes­kit­ty­mis­ky­ky­ni sekä suun­ni­tel­ma­ni naut­tia kau­niis­ta kesäil­mas­ta. Olin sai­raa­na tiis­tais­ta per­jan­tai­hin. Nel­jäs­tä päi­väs­tä kak­si vie­tin kuu­mees­sa ja kak­si ala­ti niis­täes­sä. Pahim­mis­sa kuu­me­hou­ruis­sa en teh­nyt juu­ri muu­ta kuin nukuin ja kuun­te­lin ääni­kir­jo­ja. Tau­ti ei onnek­se­ni kui­ten­kaan ollut nor­maa­lia fluns­saa pal­jon pahempi.

Tie­dän ollee­ni onne­kas täs­sä suh­tees­sa. Olen kuul­lut pal­jon pahem­mis­ta ja pit­kä­kes­toi­sem­mis­ta oireis­ta. Ainoa oikea huo­le­nai­hee­ni oli äiti­ni tar­tut­ta­mi­nen. Onnek­se­ni tar­tun­ta­ket­ju lop­pui minuun. Äiti­ni sai julis­taa itsen­sä super­nai­sek­si saa­tu­aan nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen kah­den vii­kon altis­tuk­sen jälkeen.

Kiit­te­lim­me tur­va­vä­le­jä, desin­fioin­tiai­nei­ta ja roko­tet­ta. Itsel­lä­ni roko­te ei ehti­nyt vai­kut­taa tar­peek­si kau­an ennen tar­tun­taa, joten sen teho jäi vali­tet­ta­vas­ti koke­mat­ta. Äiti­ni koh­dal­la rokot­teen vai­ku­tus ehti suo­jak­si. Loh­dul­lis­ta oli, että vaik­ka äiti­ni oli­si­kin saa­nut tar­tun­nan, tau­ti ei toden­nä­köi­ses­ti oli­si ollut yhtä vaka­va kuin ilman rokotetta.

Huo­mau­tan nyt siis: jos on syy­tä olla karan­tee­nis­sa tai käy­dä tes­tis­sä –esi­mer­kik­si ulko­mail­ta tul­les­sa–, on par­haak­si kai­kil­le teh­dä niin, vaik­ka idea ei tun­tui­si­kaan muka­val­ta. Koro­na­tes­taus ja kah­den vii­kon eris­tys eivät ole herk­kua, tämän tie­dän koke­muk­ses­ta. Ne ovat kui­ten­kin kes­tet­tä­vä, sil­lä kyse ei ole pel­käs­tään omas­ta ter­vey­des­tä, tur­val­li­suu­des­ta ja oma­tun­nos­ta. Lisäk­si toi­von, että kaik­ki otta­vat rokot­teen sekä itse­ään että mui­ta varten.