Soten kie­liop­pi

Sote-uudis­tus. Jo pelk­kä sana­pa­ri saa kyl­män hien nouse­maan pää­lael­le. Aihees­ta pian kah­den vuo­den ajan käy­ty jat­ku­va kes­kus­te­lu on esit­täy­ty­nyt taval­li­sen kan­sa­lai­sen sil­miin loput­to­ma­na käden­vään­tö­nä. Täl­lä­kin vii­kol­la on ehdit­ty jo ker­taal­leen spe­ku­loi­da ensi vuo­den maa­kun­ta­vaa­lien myö­häs­ty­mis­tä. Ota täs­tä sopas­ta sel­vää.

Sote-uudis­tuk­sen seu­raa­mi­nen on kuin uuden kie­len opet­te­lua: valin­nan­va­paus, “raha seu­raa poti­las­ta”, hen­ki­lö­koh­tai­nen bud­jet­ti, maa­kun­ta­hal­lin­to… Ter­mit kuu­los­ta­vat yhdel­tä, mut­ta tar­koit­ta­vat sote-uudis­tuk­ses­sa tois­ta. Jopa uuti­sia työn­sä puo­les­ta jat­ku­vas­ti seu­raa­va ihmi­nen on kai­ken tämän äärel­lä ajoit­tain kuin Ö aapi­sen lai­das­sa.

Jos soten uusien kir­jain­ten opet­te­lu on vai­ke­aa aihet­ta jat­ku­vas­ti seu­raa­vil­le, niin miten pide­tään huo­li, että apua tar­vit­se­vat ymmär­tä­vät muut­tu­van jär­jes­tel­män? Kenen puo­leen ihmi­nen tie­tää kään­tyä, kun ennen kun­nan tuot­ta­mat pal­ve­lut siir­ty­vät maa­kun­ta­hal­lin­non ja mah­dol­li­ses­ti yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den käsiin?

Kie­li ja sana­va­lin­nat ovat hyvin vah­vo­ja kei­no­ja vai­kut­taa ihmis­ten mie­li­ku­viin. Mil­lai­nen kuva ihmi­sil­le muo­dos­tuu jär­jes­tel­mäs­tä, jon­ka ymmär­tä­mi­nen vaa­tii aivan uuden sanas­ton ja hal­lin­to­ta­son kie­mu­roi­den opet­te­lun? Help­pous ja luon­te­vuus eivät nouse ensim­mäi­se­nä mie­leen.

Ihmi­sen tai­to oppia uusi kie­li on tun­ne­tus­ti vah­vim­mil­laan nuo­res­sa iäs­sä, mut­ta ajan myö­tä uudis­tu­va sote-jär­jes­tel­mä alkaa var­mas­ti sel­key­ty­mään meil­le kai­kil­le. Sii­hen kui­ten­kin tar­vi­taan sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan asian­tun­ti­joi­den, polii­tik­ko­jen sekä median yhteis­työ­tä. Tar­vi­taan sel­vem­pää puhet­ta sii­tä, mitä tapah­tuu ja mihin ollaan menos­sa.

Nyky­ti­lan­ne on kau­ka­na sel­väs­tä. Hal­li­tus pitää poli­tiik­kaan­sa ainoa­na vaih­toeh­to­na, asian­tun­ti­jat varoit­te­le­vat kii­reh­ti­mi­sen vaa­rois­ta, kun­nat pyy­tä­vät muu­tok­seen lisä­ai­kaa ja suo­ma­lai­set istu­vat pää pyö­räl­lä kyy­dis­sä. Joku voi­si suo­men­taa sen, miten tämä kaik­ki oikeas­taan vai­kut­taa ihmis­ten elä­mään. Sana­kir­jal­le oli­si käyt­töä.

Mir­ko Sii­ka­luo­ma
mirko.siikaluoma(at)rantapohja.fi