Pas­sil­la tapah­tu­miin ja ravintoloihin?

Hal­li­tus päi­vit­tää elo­kuus­sa epi­de­mia­hoi­don hybri­di­stra­te­gi­aa. Yksi käsi­tel­tä­vis­sä ole­vis­ta uudis­tuk­sis­ta stra­te­gi­aan on pal­jon puhut­ta­nut koro­na­pas­si, joka on ollut laa­jal­ti esil­lä uuti­sis­sa sekä somes­sa. Mie­li­pi­teet asias­ta kat­ta­vat koko tun­te­mus­ten laa­jan skaa­lan. Tun­teet ja miet­teet asias­ta ovat vaih­del­len myön­tei­siä, kiel­tei­siä, skep­ti­siä, kriit­ti­siä, häm­men­ty­nei­tä ja vihaisia.

Tapah­tu­ma-ala haa­vei­lee pas­sin tuo­mas­ta enna­koi­ta­vuu­des­ta. Ja mik­si ei, koro­na on pahim­mil­laan pis­tä­nyt mil­tei kaik­ki pro­jek­tit ja pro­duk­tiot jäi­hin. Tilan­ne on ollut tuka­la, alan ammat­ti­lai­set ovat jou­tu­neet tiu­kil­le. Ravin­to­la-alal­la on ollut huol­ta koro­na­pas­sin han­ka­loit­ta­van toi­min­taa ja vie­roit­ta­van asiak­kai­ta. Kysy­mys on kui­ten­kin, että mikä on koro­na­pas­sin kor­vaa­va vaih­toeh­to? Jos toi­ses­sa vaa­ka­ku­pis­sa on tiu­kat rajoit­teet, kum­pi on oikeas­ti se parem­pi valinta?

Elin­kei­noe­lä­män kes­kus­lii­ton teet­tä­män kyse­lyn mukaan 63 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta oli­si val­mii­na otta­maan koro­na­pas­sin käyt­töön. EK:n toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kyse­lyn tulos kie­lii suo­ma­lais­ten sel­väs­tä haluk­kuu­des­ta pala­ta arkeen, jota eivät rasi­ta rajoit­teet. Rajoi­tuk­set eivät ole rank­ko­ja pel­käs­tään heil­le, jot­ka menet­tä­vät niis­tä tuloja.

Entä eriar­vois­taa­ko koro­na­pas­si kan­sa­lai­sia? Ehkä ei, jos asia jär­jes­te­tään oikein. Tans­kan mal­li sopi­si hyvin hen­ki­lö­tie­to­suo­jan vamis­ta­mi­seen. Eikä koro­na­pas­sin puut­tu­mi­sen kai­ken jär­jen mukaan pitäi­si evä­tä kan­sa­lai­sil­ta pää­syä jul­ki­siin tiloi­hin tai vaik­ka ruokakauppaan.

Asian poh­ti­mi­nen läpi on ter­veen jär­jen mukais­ta. Jul­kis­ta kes­kus­te­lua ja asioi­den pyy­näys­tä tar­vi­taan. Toi­vot­ta­vas­ti koro­na­pas­sis­ta voi­daan tul­la kon­sen­suk­seen taval­la, joka tyy­dyt­tää ja pal­ve­lee yrit­tä­jiä, tapah­tu­ma- ja kult­tuu­ria­lan toi­mi­joi­ta, mut­ta ennen kaik­kia, kansalaisia.

Alii­sa Ala­tos­sa­va, aliisa.alatossava@rantapohja.fi