Toi­mit­ta­jal­ta: Olem­me muut­ta­neet

Hiki sii­nä tuli. Pait­si meil­le Ran­ta­poh­jan teki­jöil­le mut­ta eri­tyi­ses­ti muut­to­mie­hil­le vii­me tors­tai­na, kun Ran­ta­poh­jan toi­min­ta tuo­tiin Hau­ki­pu­taal­la osoit­tees­ta Huvi­pol­ku 6 osoit­tee­seen Revon­tie 2.

Vie­lä kes­ki­viik­ko­na teh­tiin vii­mei­set var­mis­tuk­set tie­to­tek­nii­kan toi­mi­mi­sen osal­ta. Vaik­ka leh­tem­me koe­taan eri­tyi­ses­ti pape­ril­la ilmes­ty­väk­si, teh­dään se kui­ten­kin koko­naan digi­taa­li­ses­ti. Ilman toi­mi­via tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä jäi­si sekä pape­ri­leh­ti että tie­ten­kin digi­pal­ve­lut­kin tuot­ta­mat­ta. Hel­po­tus oli suu­ri, kun lait­teis­to saa­tiin jo muut­to­päi­vä­nä toi­mi­maan mai­nios­ti.

Samaan aikaan kuin muu­tim­me, oli tie­ten­kin käyn­nis­sä myös nor­maa­li leh­den­te­ko. Emme aja­tel­leet­kaan, että muut­to oli­si ollut syy jät­tää seu­raa­va leh­ti teke­mät­tä. Puhe­li­nyh­tey­det Ran­ta­poh­jaan oli­vat koko ajan auki. Säh­kö­pos­te­ja­kin pää­sim­me luke­maan muu­ton aika­na.

Uusi toi­mis­tom­me sijait­see aivan Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man yti­mes­sä Viras­to­ta­lok­si­kin kut­su­tus­sa raken­nuk­ses­sa, jos­sa toi­mii monia mui­ta­kin yri­tyk­siä. Vie­res­sä ovat muun muas­sa Hau­ki­pu­taan tori, kun­to­sa­li sekä monia mui­ta­kin toi­min­to­ja. Lähiai­koi­na raken­nuk­seen asen­ne­taan Ran­ta­poh­jan kylt­ti, mut­ta jo nyt raken­nus­ten ovil­la on opas­tus Ran­ta­poh­jaan. Toi­mis­tom­me sijait­see toi­ses­sa ker­rok­ses­sa ja niil­le, jot­ka eivät halua nous­ta por­tai­ta, on tar­jol­la his­si. Syk­syl­lä pidäm­me tilois­sa avoin­ten ovien päi­vän, joka liit­tyy leh­tem­me 50-vuo­tis­juh­lin­taan.

Moni hau­ki­pu­taa­lai­nen on kysy­nyt, mitä aiom­me teh­dä kiin­teis­töl­lem­me ja ton­til­lem­me osoit­tees­sa Huvi­pol­ku 6. Kun­han saam­me sen lopul­li­ses­ti tyh­jen­net­tyä, tar­joam­me sitä var­maan­kin vuo­kral­le sopi­val­le toi­mi­jal­le. Pitem­män ajan suun­ni­tel­maan kuu­luu mah­dol­li­nen kaa­va­muu­tos, joka voi­si mah­dol­lis­taa asun­to- ja lii­ke­ra­ken­ta­mi­sen ton­til­le. Sanon kuten ennen sanot­tiin: seu­rat­kaa ilmoit­te­luam­me.