Nyt ämpä­rit lii­ken­tee­seen

Alkaa olla käsil­lä ne ajat kun kan­nat­taa ottaa ava­jai­sis­ta ja muis­ta häp­pe­nin­geis­tä saa­dut ämpä­rit hyö­ty­käyt­töön ja suun­nis­taa mar­ja­met­sään. Vai kiin­nos­taa­ko mar­jan­poi­min­ta nyky­päi­vä­nä enää vain har­vo­ja?

Luu­li­si, että mar­jan­poi­min­nas­sa yhdis­ty­vät kaik­ki mah­dol­li­set huvin ja hyö­dyn ele­men­tit. Suo­ma­lai­set mar­jat ovat mitä paras­ta super­foo­dia ja ovat taa­tus­ti ravin­to­rik­kaim­pia ja eko­lo­gi­sem­pia kuin kau­kaa muu­al­ta maa­il­mas­ta rah­da­tut mar­jat ja hedel­mät.

Kun lähes jokai­ses­sa huus­hol­lis­sa on pakas­tin, kan­nat­taa mar­jo­ja kerä­tä tal­ven varal­le, ja niin var­mas­ti pal­jon teh­dään­kin. Niis­sä talouk­sis­sa, mis­sä luon­non anti­met kerä­tään tar­koin tal­teen, pöhi­se­vät myös mehu­mai­jat ja kui­vu­rit ahke­ras­ti. Nykyi­nen smoot­hie­vil­li­tys on var­mas­ti lisän­nyt mar­jain­nos­tus­ta.

Mar­jan­poi­min­nas­sa yhdis­ty­vät luon­nos­sa liik­ku­mi­nen ja kun­toi­lu. Mar­ja­paik­kaa etsies­sä ker­tyy hel­pos­ti kilo­met­re­jä, ja mikä sen muka­vam­paa kuin met­säs­sä tal­si­mi­nen sen sijaan, että pitäi­si mit­tail­la asfalt­tia. Mar­jaan­me­no kävel­len tai pyö­räl­lä on myös eko­te­ko, jos ei tar­vit­se ajaa ral­lia mar­ja­paik­kaa etsi­mään kym­me­nien ellei sato­jen kilo­met­rien pää­hän.

Nos­tan hat­tua sil­le mie­hel­le, joka radios­sa ker­toi poi­mi­van­sa 80 ämpä­riä mus­ti­koi­ta, tavoit­tee­na oli 100. Mar­jan­poi­min­ta on kovaa työ­tä. Jos ei itse ehdi tai kyke­ne mar­ja­met­sään, mar­jo­jen osta­mi­nen suo­raan poi­mi­jal­ta tai jalos­tei­den hank­ki­mi­nen pai­kal­li­sil­ta tuot­ta­jil­ta on työl­li­syyt­tä ja toi­meen­tu­loa edis­tä­vää toi­min­taa. Myös kau­pois­ta on saa­ta­vil­la mar­jo­ja pakas­tei­na läpi vuo­den.

Pala­taan­pa vie­lä ämpä­rei­hin, noi­hin himot­tui­hin kapis­tuk­siin, joi­ta ei tun­nu ole­van kos­kaan lii­kaa. Kun puh­das­ta ämpä­riä tar­vit­si­si joko mar­jan­poi­min­taan tai siman­te­koon, sel­lais­ta ei löy­dy mis­tään, vaan se on hävin­nyt tai likaan­tu­nut auton­pe­su- tai piha­hom­miin. Muo­vis­ta ämpä­riä ei tai­da kor­va­ta mikään, vaik­ka lie­nee­kin epäym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen kapis­tus. Ämpä­riah­dis­tus­ta voi­nee kom­pen­soi­da kerää­mäl­lä ämpä­riin mar­jo­ja.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi