Toi­mit­ta­jal­ta: Mik­si aina vain lukio?

Perus­kou­lun kevääl­lä päät­tä­neet oppi­laat suun­taa­vat syk­syl­lä koh­ti jat­ko-opin­to­ja. Mut­ta moni­ko nuo­ri pää­si sel­lai­seen opis­ke­lu­paik­kaan min­ne oikeas­ti halu­aa?

Vali­tet­ta­van pal­jon kuu­lee niin ystä­vil­tä, kuin eri puo­lil­ta net­tiä­kin, kuin­ka van­hem­mat vaa­ti­vat lap­si­aan hake­maan yhteis­haus­sa tiet­tyi­hin kou­lui­hin ja kou­lu­tuk­siin. Pää­osin täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa halu­taan, että oma lap­si menee perus­kou­lus­ta lukioon. Ei ammat­ti­kou­luun.

Ymmär­ret­tä­väs­ti omal­le lap­sel­le halu­aa mah­dol­li­sim­man vah­van yleis­tie­tä­myk­sen ja eväät elä­mään, mut­ta mis­sä vai­hees­sa ammat­ti­kou­lu on jou­tu­nut osin huo­noon valoon?

Har­mil­li­sen ylei­ses­ti aja­tel­laan, että hyvin opin­nois­sa menes­ty­neet mene­vät lukioon, ja taas ehkä hiu­kan hei­kom­min kou­lus­sa menes­ty­neet valit­se­vat amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen. Tuli­pa ker­ran myös kau­pan käy­tä­väl­lä kuul­tua, miten eräs rou­va kovaan ääneen kai­lot­ti ystä­vät­tä­rel­leen, kuin­ka lukio­lai­set ovat ahke­ria ja älyk­käi­tä ihmi­siä, mut­ta ammat­ti­kou­lu­lai­set ovat lus­mu­ja, jot­ka tees­ken­te­le­vät joka toi­nen päi­vä ole­van­sa sai­rai­ta, ettei tar­vit­si­si aamul­la kou­luun raa­hau­tua.

Voi­sin mel­kein lait­taa pää­ni pan­tik­si, että molem­mis­ta opis­ke­lu­pai­kois­ta löy­tyy oppi­lai­ta, jot­ka hiki hatus­sa teke­vät kaik­ken­sa, mut­ta myös nii­tä joil­le on yksi ja sama pää­see­kö kurs­se­ja läpi vai ei.
Rei­lu vuo­si sit­ten, kun itsel­lä­ni oli jat­ko-opis­ke­lu­pai­kan hake­mi­nen edes­sä, kuu­lui kou­lun suun­nal­ta­kin pal­jon enem­män asi­aa eri lukiois­ta kuin amma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta. Eikä tava­ton­ta ollut, että ennen kuin olin edes ker­to­nut valin­to­ja­ni niin opet­ta­jat puhui­vat, että “ Sit­ten kun sinä sin­ne lukioon menet…” Niin, tai pikem­min­kin jos.

Kenen­kään van­hem­mal­la tai opet­ta­jal­la ei pitäi­si olla oikeut­ta päät­tää mitä nuo­ri tule­vai­suu­del­taan halu­aa. Jos hän ei sitä itse vie­lä tie­dä, niin sit­ten ohja­taan ja näy­te­tään moni­puo­li­ses­ti eri kou­lu­tus­vaih­toeh­to­ja.

Ei tupu­te­ta vain sitä yhtä itsel­leen mie­luis­ta vaih­toeh­toa. Anne­taan nuor­ten itse päät­tää, joo­ko.

Pie­ta Kiva­ri
Kir­joit­ta­ja on työs­ken­nel­lyt Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­ses­sa kesä­työ­se­te­li­läi­senä.