Koh­ti vaa­li­päi­vää

Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä oli vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa 6 914 äänioi­keu­tet­tua, Hau­ki­pu­taal­la 13 323, Kii­min­gis­sä 9 074, Yli­kii­min­gis­sä 2 435 ja Yli-Iis­sä 1 505 äänes­tä­mi­sen ehdot täyt­tä­nyt­tä. Ran­ta­poh­jan alu­ee­seen las­ke­tul­la Pate­nie­men alu­eel­la äänioi­keu­tet­tu­ja oli 3 311. Yhteen­las­kien heis­tä kai­kis­ta ker­tyy jo pie­nen kau­pun­gin ver­ran äänes­tä­jiä.

Tämän kevään kun­ta­vaa­lien ehdok­kaak­si ei enää ehdi, sil­lä ehdo­kas­ha­ke­muk­set piti jät­tää vaa­li­lau­ta­kun­nil­le kulu­van vii­kon tiis­tai­na. Voi olla, että ehdo­kas­han­kin­ta ei kai­kil­la puo­lueil­la suju­nut edel­lis­ten kun­ta­vaa­lien mal­liin, mut­ta tär­kein­tä on kui­ten­kin itse äänes­tys­ta­pah­tu­ma ja sen anta­ma tulos. Toki lii­an pie­nek­si jää­nyt ehdo­kas­mää­rä voi vai­kut­taa puo­lu­een yleis­me­nes­tyk­seen.

Kun­ta­vaa­lien seu­raa­va etap­pi on ehdo­kas­a­set­te­lun vah­vis­ta­mi­nen, joka tapah­tuu ensi tors­tai­na. Sil­loin ehdok­kail­le jae­taan myös äänes­tys­nu­me­rot.

Vaa­lien äänioi­keus­re­kis­te­ri on jo perus­tet­tu. Ennak­ko­ää­nes­tys koti­maas­sa ja ulko­mail­la alkaa 29.3., ja suu­ri finaa­li koe­taan sun­nun­tai­na 9.4., jol­loin on var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä.

Ran­ta­poh­jan osal­ta eri­tyi­sen uut­ta vaa­lei­hin liit­ty­vää on verk­ko­si­vul­lam­me maa­nan­tai­na 6.3. toi­min­tan­sa aloit­ta­va vaa­li­ko­ne, jol­le toi­vom­me run­sas­ta käyt­töä. Ehdok­kail­le ei ole annet­tu mah­dol­li­suuk­sia maa­il­maa sylei­le­le­viin vas­tauk­siin, vaan esil­lä on hyvin­kin pai­kal­li­sia ja ajan­koh­tai­sia asioi­ta. Vaa­li­ko­ne esi­tel­lään toi­saal­la täs­sä leh­des­sä.

Vaa­li­päi­vi­nä on tapa­na liput­taa, ja 9.4. onkin kak­sin­ker­tai­nen lipu­tus­päi­vä, sil­lä sama­na päi­vä­nä on suo­men kie­len eli Mikael Agrico­lan päi­vä. Vaa­li­päi­vien lipu­tuk­sel­la juh­lis­te­taan kan­san­val­taa, ja toi­vot­ta­vaa onkin, että kan­sa sitä myös käyt­tää huh­ti­kuun vaa­leis­sa.

Pek­ka Kevä­jär­vi