Toi­mit­ta­jal­ta: Iha­na fes­ta­ri­ke­sä!

Taas on se aika vuo­des­ta — eri­lai­set kesä­ta­pah­tu­mat ja eri­tyi­ses­ti fes­ta­rit val­taa­vat kau­pun­git ja reu­na­ky­lät koo­ten ihmi­set yhteen. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la musiik­ki­fes­ta­rit start­ta­si­vat vii­me vii­kon­lop­pu­na Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -pik­ni­kin mer­keis­sä ja jat­ku­vat taas lau­an­tai­na JCR:n soi­des­sa Jää­lis­sä.

Fes­ta­ri-ihmi­siä on monen­lai­sia: osa pitäy­tyy oman koti­paik­kan­sa fes­ta­ri­tar­jon­nas­sa, toi­set mat­kaa­vat tapah­tu­mien peräs­sä jopa ulko­mail­le asti. Toi­set valit­se­vat fes­ta­rit artis­ti­kat­tauk­sen koko­nais­ku­van perus­teel­la,

toi­set seu­raa­vat tiet­tyä esiin­ty­jää useil­le paik­ka­kun­nil­le. Toi­set bilet­tä­vät kol­me päi­vää put­keen sekä tapah­tu­ma-alu­eel­la että myö­hem­min lei­rin­tä­alu­eel­la, ja toi­set totea­vat yhden päi­vän jäl­keen, että jo riit­ti.

On myös nii­tä, jot­ka eivät ole fes­ta­rie­lä­jiä alkuun­kaan. Väen­pal­jous, melu ja hel­tees­sä musii­kin tah­dis­sa hei­lu­mi­nen eivät vain vie­hä­tä osaa ihmi­sis­tä, eikä fes­ta­reil­la toki pak­ko ole käy­dä.

Tosin, jos kos­kaan ei ole fes­ta­reil­la vie­rail­lut­kaan, voi­si se tänä kesä­nä olla pai­kal­laan. Mah­dol­li­suu­den voi antaa vaik­ka­pa juu­ri niil­le pai­kal­li­sil­le fes­ta­reil­le, joil­la usein näkee myös oman kylän esiin­ty­jiä.

Fes­ta­rei­den par­haim­piin puo­liin musii­kin lisäk­si lukeu­tuu mie­les­tä­ni myös yhtei­söl­li­syys. Oli kysees­sä sit­ten iso kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li tai pie­nen kylän oma fes­ta­ri, yhdis­tää musiik­ki mitä eri­lai­sim­mat ihmi­set yhte­näi­sek­si jou­kok­si, jol­la yhtei­se­nä tavoit­tee­na on pitää haus­kaa ja luo­da iha­nia kesä­muis­to­ja.

Niin, aina­kin jos ei ole sil­lä kol­men päi­vän bile­put­kel­la. Sil­loin voi­vat kesä­muis­tot olla vähin­tään­kin sumui­sia.