Hau­ki­pu­das tar­vit­see uut­ta

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­taan tänään kak­si Hau­ki­pu­taan urhei­lu­ken­tän ja Tor­pan­mäen aluei­den uudel­leen­kaa­voi­tus­ta ja sitä myö­ten raken­ta­mis­ta kan­nat­ta­vaa puheen­vuo­roa. Jos saam­me han­ket­ta vas­tus­ta­via puheen­vuo­ro­ja, jul­kai­sem­me myös nii­tä.

Suun­ni­tel­man mukaan urhei­lu­ken­tän alu­een joki­ran­ta muu­tet­tai­siin asui­na­lu­eek­si, jos­sa sekoit­tui­si­vat eri­lai­set asu­mis­muo­dot. Alu­eel­le voi­si muut­taa jopa 700 ihmis­tä. Ran­ta-alu­ees­ta ei tuli­si kenen­kään yksi­tyi­so­mai­suut­ta, vaan kai­kil­la oli­si sin­ne pää­sy.

Kun joki­ran­nan alue muut­tui­si asui­na­lu­eek­si, siel­lä ole­vat urhei­lua­lu­eet puo­les­taan siir­tyi­si­vät Tor­pan­mäel­le, min­ne luo­tai­siin mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa monia eri lii­kun­ta­muo­to­ja.

Suo­mes­sa on suu­ri mää­rä eri­ko­koi­sia kun­ta­kes­kuk­sia ja taa­ja­mia, joi­den kehi­tys näyt­tää jää­neen 1980- tai 1990-luvuil­le. Ympä­ris­töt rapis­tu­vat ja van­he­ne­vat pik­ku­hil­jaa, kun nii­den kehit­tä­mi­seen ei ole halua tai rahaa tai nii­den kehit­tä­mi­sen suun­nas­ta ei pääs­tä yksi­mie­li­syy­teen. Lop­pu­tu­lok­se­na voi olla taan­tu­va alue, joka ei enää kiin­nos­ta van­ho­ja tai uusia asuk­kai­ta eikä sitä myö­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­jia­kaan. Täl­lai­sen alu­een näky­mä voi olla surul­li­nen hil­jen­ty­vi­ne rait­tei­neen ja tyh­ji­ne näy­teik­ku­noi­neen.

Kaik­ki eivät var­maan­kaan pidä aja­tuk­ses­ta, että Hau­ki­pu­taal­le syn­ny­tet­täi­siin väki­lu­kuun näh­den suu­ri asui­na­lue uusi­ne asuk­kai­neen. Voi­pa jol­la­kin käy­dä mie­les­sä sekin, että alue raken­ne­taan varak­kaam­mal­le väel­le ja että joki­ran­nan raken­ta­mi­ses­ta hyö­tyy vain raken­nus­yh­tiö.

On aivan sel­vää, että raken­ta­mi­ses­ta hyö­tyy aina joku. Sel­lai­nen on maa­il­man mal­li. Mut­ta samal­la hyö­tyy koko alue uusis­ta asuk­kais­ta ja raken­ta­mis­pro­jek­tis­ta. Hau­ki­pu­taal­le raken­net­ta­vien asun­to­jen hin­nan on kui­ten­kin olta­va kil­pai­lu­ky­kyi­nen lähem­pä­nä Oulun kan­ta­kau­pun­kia sijait­se­vien asun­to­jen kans­sa.

Hau­ki­pu­taal­la on saa­tet­tu olla kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen neu­vot­to­muu­den tilas­sa sen suh­teen, miten aluet­ta oli­si kehi­tet­tä­vä. Taan­tu­mis­ta on koet­tu jo riit­tä­väs­ti. Nyt on suun­nat­ta­va roh­keas­ti tule­vai­suu­teen.

Pek­ka Kevä­jär­vi