Anna, Rau­ha, Kai, Kil­le, Toi­vo, Vil­le

Mikä on sinun, mut­ta muut käyt­tä­vät sitä sinua enem­män? Arvoi­tus­kir­jo­jen vakio­ky­sy­myk­sen oikea vas­taus on sinun nime­si.

Nimet ovat todel­la mie­len­kiin­toi­sia kult­tuu­rin ele­ment­te­jä, ja monis­sa kult­tuu­reis­sa on omia käy­tän­tö­jään nimien käy­tös­sä. Me Suo­mes­sa esit­te­lem­me usein itsem­me etu­ni­mi edel­lä, siis esi­mer­kik­si “olen Tei­jo Kemp­pai­nen”. Unka­ris­sa mars­si­jär­jes­tys on päin­vas­tai­nen: ensim­mäi­se­nä kuu­li­jal­le ker­ro­taan oma suku­ni­mi ja vas­ta sit­ten etu­ni­mi.

Suo­mes­sa syn­ty­vän lap­sen suku­ni­mek­si ote­taan lap­sen van­hem­pien yhtei­nen suku­ni­mi, jos sel­lai­nen on. Jos van­hem­mil­la on eri suku­ni­met, he voi­vat päät­tää, kum­man suku­ni­men lap­si saa. Islan­nis­sa suku­ni­miä ei var­si­nai­ses­ti ole. Suku­ni­men vir­kaa toi­mit­taa niin sanot­tu pat­ro­nyy­mi, joka ker­too, kenen lap­si on kysees­sä. Meil­lä Suo­mes­sa täl­lai­set pat­ro­nyy­mit oli­vat ennen suku­ni­mien tilal­la, mut­ta nykyi­sin ne ovat toi­sia tai kol­man­sia nimiä, kuten vaik­ka­pa Mik­ko Matin­poi­ka Mak­ko­sel­la.

Nimis­sä näkyy myös oman aikan­sa tren­de­jä. Jari Lit­ma­sen huip­pu­vuo­det innoit­ti­vat van­hem­pia nimeä­mään jäl­ki­kas­vu­aan Lit­ma­sen mukaan. Nykyi­sin kas­tet­tu­jen lis­tal­la näkee musiik­ki­maa­il­man esi­ku­vien kai­mo­ja, kuten Ade­le­ja ja Jare­ja.

Osa nimis­tä miel­le­tään tie­tyn­lais­ten ihmis­ten nimik­si. Nämä mie­li­ku­vat ovat voi­neet syn­tyä jo kau­an sit­ten, ja ne saat­ta­vat vai­kut­taa muo­dos­ta­miim­me ensi­vai­ku­tel­miin enem­män kuin tie­dos­tam­me. Ehkä sii­tä tulee­kin sanon­ta “ei nimi mies­tä pahen­na, jos ei mies nimeä”.

Nimis­sä kiin­nos­taa myös nii­den his­to­rial­li­nen taus­ta. Monet suo­ma­lai­set etu­ni­met tule­vat joko suo­raan tai mut­kan kaut­ta Raa­ma­tus­ta. Toi­nen ylei­nen nimiai­he on luon­to. Oman nime­ni alku­pe­rä­maa on Kreik­ka, jos­sa onnen juma­lan van­ha nimi on Tyc­ho.

Lähe­tä­hän onnit­te­lusi nimi­päi­vä­san­ka­reil­le!

Tei­jo Kemp­pai­nen

teijo.kemppainen@rantapohja.fi

Kir­joit­ta­ja on suo­rit­ta­mas­sa kor­kea­kou­lu­har­joit­te­lu­aan Ran­ta­poh­jas­sa.