Tie­to­vi­sa 8.5.

Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sat syn­ty­vät iiläi­sen visai­li­jan ja visai­lui­sän­nän Pert­ti Huo­vi­sen kynäs­tä. Kysy­mys­sar­ja vaih­tuu vii­koit­tain. Elä­pä kur­ki ensin vas­tauk­sia.

Kysy­myk­set

1. Mat­ti Lohi kehit­ti v. 1926 kul­ku­vä­li­neen, jota kut­sut­tiin ummen­ajok­kaak­si. Mil­lä nimel­lä vas­taa­va meno­pe­li  tun­ne­taan nykyi­sin?

2. Mikä oli kävi­jä­mää­räl­tään Suo­men suo­si­tuin museo v. 2016?

3. Mis­tä löy­tyy Kodia­kin saa­ris­to, jos­sa voi koh­da­ta saman­ni­mi­siä kar­hu­ja?

4. Min­kä TV-sar­jan tun­nus­bii­si on Frank Sinat­ran Love and Mar­ria­ge?

5. Minä vuon­na hil­jak­koin lop­pu­nut Ali­val­tio­sih­tee­ri-ohjel­ma aloit­ti Yles­sä? a) 1985, b) 1990, c) 1995, d) 2000

6. Ketä suo­ma­lais­ta jal­ka­pal­loi­li­jaa, nykyi­sin val­men­ta­ja­na toi­mi­vaa, on kut­sut­tu lem­pi­ni­me­lä Tint­ti?

7. Mis­sä kau­pun­gis­sa  on Suo­men toi­sek­si van­hin kaup­pa­kes­kus Hei­kin­to­ri?

8. Nimeä kol­me suo­ma­lais­ta mies­hiih­tä­jää, joil­la on sodan jäl­keen hen­ki­lö­koh­tai­nen MM, mut­ta ei yhtään hen­ki­löh­koh­tais­ta olym­pia­mi­ta­lia.

9. Mil­le varus­kun­ta­paik­ka­kun­nal­le  on sijoi­tet­tuSuo­men maa­voi­mien heli­kop­te­rit?

10. Man­ner­hei­min rat­sas­ta­ja­pat­saan on veis­tä­nyt a) Wäi­nö Aal­to­nen, b) Oska­ri Jau­hiai­nen, c) Kaler­vo Kal­lio, d) Aimo Tukiai­nen

Vas­tauk­set

  1. Moot­to­ri­kelk­ka
  2. Ate­neum
  3. Alas­kas­ta
  4. Pul­muset
  5. b) 1990
  6. Jona­tan Johans­son
  7. Espoon Tapio­las­sa
  8. Kale­vi Oika­ri­nen 1970, Kari Här­kö­nen 1985, Mat­ti Heik­ki­nen 2011, Iivo Nis­ka­nen 2017
  9. Uttiin Kou­vo­laan
  10. d) Aimo Tukiai­nen