Tie­to­vi­sa 27.11.

Kysy­myk­set
1. Mikä oli Tan­sa­nian aiem­pi nimi?
2. Mil­lä suo­ma­lai­sel­la nimel­lä tun­ne­taan fik­tii­vi­nen poi­ka nimel­tä Nils Hol­gers­son?
3. Mis­sä maa­kun­nas­sa Suo­mes­sa on Bomar­sun­din lin­noi­tus?
4. Mit­kä kak­si koh­det­ta oli­vat ensim­mäi­set suo­ma­lai­set Unescon maa­il­man­pe­rin­tö­koh­teet?
5. Mis­tä maas­ta on peräi­sin nais­ten­päi­vä? a) Englan­ti, b) Sak­sa, c) Yhdys­val­lat, d) Neu­vos­to­liit­to
6. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan mul­ta­sie­ni?
7. Mihin kaup­pa­ryh­mään kuu­lu­vat Andia­mo-ken­kä­kau­pat?
8. Kenen Suo­men pre­si­den­tin Hel­sin­gis­sä ole­van pat­saan on teh­nyt hänen poi­kan­sa?
9. Lomal­ta­pa­luu­ra­has­ta sovit­tiin Suo­mes­sa ensim­mäi­sen ker­ran v. 1971. Min­kä ko. vuon­na lakos­sa olleen ammat­ti­lii­ton sopi­muk­ses­sa.
10. Minä vuon­na alle­kir­joi­tet­tiin Schen­ge­nin sopi­mus? a) 1975, b) 1980, c) 1985, d) 1990

Vas­tauk­set
1. Tan­gan­ji­ka
2. Peu­ka­loi­nen
3. Ahve­nan­maal­la
4. Suo­men­lin­na ja van­ha Rau­ma
5. c) Yhdys­val­lois­ta
6. Tryf­fe­li
7. Kes­koon
8. Kyös­ti Kal­lion (Kaler­vo Kal­lio, teh­nyt myös mm. Iin kir­kon edes­sä ole­van Vesai­sen pat­saan)
9. Metal­li­lii­ton (ei tar­koi­ta ras­kaan roc­kin soit­ta­jia)
10. c) 1985