“Ystä­vyys on hyvä jut­tu kii­reen kes­kel­lä”

Ystä­vän­päi­vää vie­te­tään 14. hel­mi­kuu­ta. Se on saa­nut luul­ta­vas­ti alkun­sa antii­kin Roo­man Luperca­lia-juh­las­ta. 1800-luvun alku­puo­lel­la Valen­ti­nuk­sen perin­ne ran­tau­tui Yhdys­val­toi­hin.

Yhdys­val­lois­sa ystä­vän­päi­väs­tä tuli iso kan­san­juh­la, jos­sa muis­te­taan lähei­siä ja rak­kai­ta  ihmi­siä. Ystä­vän­päi­vään liit­tyy myös monia perin­tei­tä kuten ruset­ti­luis­te­lu. Vie­lä­kin Yhdys­val­lois­sa ystä­vän­päi­vää juh­li­taan suu­res­ti mm. suklaa­rasioil­la, illal­li­sil­la ja rak­kau­den­tun­nus­tuk­sil­la.

Suo­meen ystä­vän­päi­vä on tul­lut 1980-luvul­la. Suo­mes­sa sii­tä ei ole tul­lut isoa juh­la­py­hää. Perin­tei­ses­ti kui­ten­kin tapa­na on antaa rak­kail­le, lähei­sil­le ja eri­tyi­ses­ti ystä­vil­le ystä­vän­päi­vä­kor­tit.
Kou­luis­sa voi­daan toteut­taa eri­lai­sia ystä­vän­päi­vä­tee­mai­sia akti­vi­teet­te­ja esim. nimi­kir­joi­tus­ten keräys­tä halaus­ten kera, mis­sä tar­koi­tuk­se­na on saa­da oppi­lail­ta nimi­kir­joi­tus, yleen­sä sydä­men muo­toi­seen pape­riin.

Haas­tat­te­lim­me kou­lun hen­ki­lö­kun­taa ja kysyim­me heil­tä ystä­vän­päi­vään liit­ty­viä kysy­myk­siä.

Miten vie­tät ystä­vän­päi­vää?
– Ystä­vän­päi­vä­nä muis­te­taan kave­rei­ta.
– Lai­tan ystä­vil­le ystä­vän­päi­vä­toi­vo­tuk­set ja jos­kus käyn kave­rei­de­ni kans­sa illal­la ystä­vän­päi­vä­tee­mai­ses­sa tapah­tu­mis­sa.

Mitä miel­tä olet ystä­vän­päi­väs­tä?
– Se on hyvä jut­tu, kos­ka tulee muis­tet­tua ystä­vien mer­ki­tys muun kii­reen kes­kel­lä.

Onko sinua muis­tet­tu joten­kin eri­tyi­ses­ti ystä­vän­päi­vä­nä?
– Ei ole miten­kään eri­tyi­ses­ti, jos­kus olen saa­nut kort­te­ja.

Onko sinul­la ystä­vän­päi­vä­pe­rin­tei­tä?
– Ei ole eri­tyi­siä, mut­ta joka vuo­si lai­tan kui­ten­kin ystä­vil­le­ni vies­tiä, jos­sa muis­tan hei­tä.

Ylei­siä mie­li­pi­tei­tä ystä­vän­päi­väs­tä on, että se ei ole kuu­lu­nut alun perin suo­ma­lai­seen perin­tee­seen, joten kaik­ki eivät eri­tyi­ses­ti sitä juh­li.
Mei­dän mie­les­täm­me ystä­vän­päi­vä on hyvä muis­tu­tus ystä­vien tär­key­des­tä, kos­ka sitä ei aina vält­tä­mät­tä tule aja­tel­leek­si. Tot­ta kai ystä­vyys on joka­päi­väis­tä, mut­ta eri­tyi­ses­ti sinä päi­vä­nä tulee muis­tet­tua kau­ka­na­kin asu­via ystä­viä.

Läh­teet: Wiki­pe­dia, Koti­lie­si, Yle

Sofia Sir­viö
Vii­vi Kor­ho­nen
Kel­lo

Jut­tu on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä.