Yli­no­peuk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

Kol­mi­kymp­pi­nen Oulu­lais­mies jäi kiin­ni huo­mat­ta­vas­ta yli­no­peu­des­ta Oulun­tiel­lä Yli­kii­min­gis­sä kes­ki­viik­ko­na ilta­päi­väl­lä kel­lo 18 aikoi­hin. Mie­hen kul­jet­ta­mal­le moot­to­ri­pyö­räl­le mitat­tiin kah­dek­san­kym­pin rajoi­tusa­lu­eel­la 151 km/h tun­ti­no­peus, eli yli­tys­tä oli 71 kilo­met­riä tun­nis­sa.

Par­tio mää­rä­si mie­hen välit­tö­mäs­ti väliai­kai­seen ajo­kiel­toon ja hänen ajo­kort­tin­sa otet­tiin “kui­vu­maan”. Lopul­li­sen ajo­kiel­lon pituu­den päät­tää aika­naan tuo­miois­tuin. Asias­ta kir­jat­tiin riko­sil­moi­tus tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

Kel­lo 22.30 aikaan polii­si­par­tio pysäyt­ti Tul­li­väy­län ja Kuusa­mon­tien ris­teyk­ses­sä hen­ki­lö­au­ton. Tar­kas­tuk­ses­sa kävi ilmi, että ajo­neu­vo­ve­ro oli erään­ty­nyt. Kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut auton omis­ta­ja puhal­si seu­lon­ta-alko­met­riin luke­man 0.73 pro­mil­lea.

Mies käy­tet­tiin tämän vuok­si tark­kuusal­ko­met­ri­ko­kees­sa, myös tämä tulos ylit­ti niu­kas­ti ran­gais­ta­vuu­den rajan. Tämän joh­dos­ta Oulu­lai­sel­le 40-vuo­ti­aal­le mie­hel­le mää­rät­tiin väliai­kai­nen ajo­kiel­to ja ajo­kort­ti otet­tiin polii­sin hal­tuun. Autos­ta pois­tet­tiin rekis­te­ri­kil­vet mak­sa­mat­tao­man ajo­neu­vo­ve­ron vuok­si. Asi­aa tut­ki­taan nimik­keil­lä rat­ti­juo­pu­mus ja ajo­neu­vo­ve­ro­rik­ko­mus.

Tors­tain puo­lel­la kel­lo 2:n jäl­keen polii­si­par­tio tapa­si Hau­ki­pu­taal­la Revon­tiel­lä ylei­söil­moi­tuk­sen perus­teel­la epä­var­mas­ti liik­ku­neen auton. Auton kul­jet­ta­ja­na toi­mi­nut nuo­ri oulu­lais­mies puhal­si alko­met­riin luke­mat 0.83 pro­mil­lea.

Kul­jet­ta­jaa vie­tiin tapah­tu­ma­pai­kal­ta jat­ko­tut­ki­muk­siin. Hänet myös mää­rät­tiin väliai­kai­seen ajo­kiel­toon. Myös hän vas­taa aika­naan kärä­jä­oi­keu­des­sa syyt­tee­seen rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta.