Yli­kii­min­gin Vuo­den Yrit­tä­jä on Jan­ne Mart­ti­la-Tor­nio

Janne Marttila-Tornio palkittiin Tervasmarkkinoilla Ylikiimingin Vuoden Yrittäjän tittelillä.

Tänään vie­te­tyil­lä Yli­kii­min­gin Ter­vas­mark­ki­noil­la pal­kit­tiin perin­tei­seen tapaan Yli­kii­min­gin Vuo­den Yrit­tä­jä. Tänä vuon­na pal­kin­non sai itsel­leen MT Forest Oy:n Jan­ne Mart­ti­la-Tor­nio.

Pal­kin­to myön­net­tiin Mart­ti­la-Tor­niol­le yhdek­sän vuo­den toi­min­nan ja kehi­tys­työn ansios­ta.

Pal­kit­tu yrit­tä­jä ker­too pal­kin­non tuleen yllä­tyk­se­nä, ja jän­nit­tä­neen­sä sen vas­taa­not­ta­mis­ta ja laval­le nousua etu­kä­teen.

– Pyrin pitä­mään aika mata­laa pro­fii­lia, ja olen työ­ni­kin puo­les­ta aina met­säs­sä pois­sa ihmis­ten ilmoil­ta. Onhan tämä pal­kin­to kui­ten­kin osoi­tus sii­tä, että jotain olem­me teh­neet oikein, Mart­ti­la-Tor­nio tote­aa nau­raen.

Mt Forest Oy tekee koneel­lis­ta puun­kor­juu­ta. Mart­ti­la-Tor­nio ker­too myös serk­kun­sa ja vel­jen­sä saa­neen vuo­den yrit­tä­jä -tun­nus­tuk­set Yli­kii­min­gin yrit­tä­jil­tä.

Vuo­den Yrit­tä­jän valit­see Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jäyh­dis­tys.