Yli-Iis­sä mie­ti­tään teke­mis­tä ja kult­tuu­ria

Yli-Iin tämän vuo­den ensim­mäi­ses­sä asu­ka­sil­las­sa 7.2. suun­ni­tel­laan toi­min­taa kir­jas­to­ta­lol­le ja laa­jem­min­kin Yli-Iin kult­tuu­ri- ja har­ras­tus­toi­min­taa. Kai­kil­le avoin asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään Yli-Iin kir­jas­to­ta­lol­la (Hala­met­sä 1) kel­lo 18 alkaen.

Suun­nit­te­luun syven­ny­tään työ­pa­jois­sa, jois­sa mie­ti­tään min­kä­lais­ta vapaa-ajan­toi­min­taa, yhteis­tä teke­mis­tä tai har­ras­tuk­sia Yli-Iin kir­jas­to­ta­lol­la ja laa­jem­min­kin Yli-Iis­sä voi­tai­siin jär­jes­tää.

Kir­jas­to­ta­lol­le on varat­tu tila nuo­ria var­ten. Tilan tek­niik­kaa ja sisus­tus­ta mie­ti­tään yhdes­sä työ­pa­jas­sa. Tähän tar­koi­tuk­seen kir­jas­to on varan­nut 1000 euroa.

Yli-Iin kir­jas­tol­la ote­taan käyt­töön oma­toi­mi­kir­jas­to hel­mi­kuus­sa, ja asu­ka­sil­las­sa esi­tel­lään myös uuden oma­toi­mi­kir­jas­ton käyt­töä.

Lisäk­si asu­ka­sil­las­sa teh­dään esi­tys yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han jaka­mi­ses­ta Yli-Iin alu­een toi­mi­joil­le ja vali­taan Yli-Iin asu­ka­sil­to­jen puheen­joh­ta­ja vuo­del­le 2019. Esil­le voi­daan ottaa myös mui­ta ajan­koh­tai­sia asioi­ta.