Yli-Iin kuo­rot musi­soi­vat

Ensi sun­nun­tai­na pide­tään Yli-Iin kir­kos­sa perin­tei­nen Pal­musun­nun­tain sävel­har­taus. Musiik­ki­ti­lai­suu­des­sa esiin­ty­vät kaik­ki Yli-Iin kuo­rot: kirk­ko­kuo­ro, mies­ten lau­lu­ryh­mä sekä lap­si- ja var­hais­nuor­ten­kuo­ro.

Kuo­ro­ja joh­taa kant­to­ri Anja Hyy­ry­läi­nen ja puheen pitää kap­pa­lai­nen Mat­ti Jur­ve­lin. Koleh­ti kan­ne­taan yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväk­si. Kuo­rot anta­vat oman lah­jan­sa yhteis­vas­tuul­le jär­jes­tä­mäl­lä sävel­har­tau­den. Ohjel­mas­sa on suo­ma­lai­sia hen­gel­li­siä lau­lu­ja kuo­ro­jen lau­la­mi­na, ja myös seu­ra­kun­ta osal­lis­tuu kär­si­my­sa­jan vir­siin. Tilai­suus alkaa klo 18 kaik­kien kuo­ro­jen yhteis­esi­tyk­sel­lä ”Hoo­sian­na, lau­la­kaa”.