Yli-Iin ja Kii­min­gin väli­sen tien paran­ta­mi­nen jat­kuu

Yli-Iin ja Kiimingin välisen tien kunnostaminen jatkuu.

Maan­tie­tä 849 paran­ne­taan välil­lä Kii­min­ki — Yli-Ii noin 26 km:n mat­kal­la. Tie­tä leven­ne­tään 1 — 2 met­riä ja tien pin­nan kor­keus­e­ro­ja pie­nen­ne­tään. Suu­rin osa yksi­tyis­tie­liit­ty­mis­tä ja maa­ta­lous­liit­ty­mis­tä kor­ja­taan nykyi­sil­le pai­koil­leen. Alu­eel­la on kuusi vesis­tö­sil­taa, jois­ta yhtä leven­ne­tään, kak­si uusi­taan ja kak­si muu­te­taan put­ki­sil­loik­si.

Tal­ven ja kevään aika­na hank­keel­la on raken­net­tu Mar­ti­mo­joen ja Nau­ruan­joen sil­to­ja. Sil­to­jen koh­dal­la on käy­tös­sä kier­to­tiet. Molem­mat sil­lat val­mis­tu­vat alku­ke­sän aika­na.

Vuo­den 2019 tien­ra­ken­nus­työt sijoit­tui­vat pää­osin Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sen tie­o­suu­den poh­jois­osal­le, noin 12 — 26 km etäi­syy­del­le Kii­min­gis­tä. Vuon­na 2019 paran­ne­taan myös tie­o­suus Kii­min­gis­sä. Maan­tien 849 alus­ta alka­va tie­o­suus on pituu­del­taan noin kak­si kilo­met­riä.

Vuo­den 2019 tien­ra­ken­nus­työt alka­vat huh­ti­kuun lop­pu­puo­lel­la ja val­mis­tu­vat syk­syl­lä. Hank­keen pää­ura­koit­si­ja­na toi­mii Suo­men Maas­to­ra­ken­ta­jat Oy.

Raken­nus­työn vuok­si lii­ken­net­tä jou­du­taan ohjaa­maan ja rajoit­ta­maan työn ete­ne­mi­sen mukaan. Lii­ken­net­tä ohja­taan pää­sään­töi­ses­ti lii­ken­ne­va­loin ja kier­to­tie­jär­jes­te­lyin. Tila­päi­set lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt ovat käy­tös­sä syk­syyn 2019 saak­ka.

Tie­töis­tä aiheu­tuu lii­ken­teel­le jon­kin ver­ran hait­taa ja tämän vuok­si suo­si­tel­laan käy­tet­tä­vän vaih­toeh­toi­sia reit­te­jä.