Yhteis­vas­tuul­la laa­jen­ne­taan Yhteis­tä keit­tiö­tä

Oulun ev.lut. seu­ra­kun­nis­sa kerät­tiin kevään aika­na 65 603 euroa Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen hyväk­si. Lipas­ke­räys, tapah­tu­mat ja koleh­dit oli­vat tuot­toi­sim­pia keräys­me­ne­tel­miä.

Ulko­mail­la yhteis­vas­tuu­va­roin aute­taan kata­stro­fien ja konflik­tien aiheut­ta­mis­sa hätä­ti­lan­teis­sa kär­si­nei­tä ihmi­siä Kir­kon Ulko­maa­na­vun kaut­ta. Suo­mes­sa Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sel­lä tue­taan talou­del­li­ses­ti vai­keas­sa tilan­tees­sa elä­viä ihmi­siä yhteis­työs­sä Kir­kon dia­ko­nia­ra­has­ton ja pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien kans­sa.
 
Yhtei­nen keit­tiö laa­je­nee Hau­ki­pu­taal­la

Oulun ev.lut. seu­ra­kun­nat käyt­tä­vät pai­kal­li­sen keräys­tuo­ton vähä­va­rais­ten aut­ta­mi­seen oman seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työn kaut­ta. Hau­ki­pu­taal­la tuot­to koh­den­ne­taan val­ta­kun­nal­li­seen Yhtei­nen keit­tiö – hank­kee­seen, jon­ka tavoit­tee­na on muun muas­sa vähen­tää yksi­näi­syyt­tä, lisä­tä osal­li­suut­ta, edis­tää arjes­sa sel­viy­ty­mis­tä sekä vähen­tää ruo­ka­hä­vik­kiä. Yhteis­tä keit­tiö­tä rahoit­taa sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ja koor­di­noi Kirk­ko­hal­li­tus. Kysees­sä on toi­min­ta­mal­li, jota levi­te­tään koko maa­han.

Hau­ki­pu­das pää­si mukaan Yhtei­nen keit­tiö –ver­kos­toon Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan ja Put­taan Mart­to­jen yhtei­söl­li­sen Aamu­puu­ro aka­te­mia –toi­min­nan ansios­ta. Yhtei­sen keit­tiön suun­nit­te­lu on käyn­nis­tet­ty kevään aika­na yhtei­sö­val­men­nuk­ses­sa, johon osal­lis­tui jär­jes­tö­jä ja yhtei­sö­jä sekä nii­den ulko­puo­lel­la toi­mi­via ihmi­siä.

– Tule­van syk­syn aika­na hah­mot­tuu, mil­lä eri tavoil­la Yhteis­tä keit­tiö­tä kehi­te­tään Hau­ki­pu­taal­la. Tavoit­tee­na on saa­da mukaan hau­ki­pu­taa­lai­set kylät ja yhdis­tyk­set. Kai­ken toi­min­nan ei tar­vit­se tapah­tua Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa, ker­too dia­ko­nia­työn­te­ki­jä Johan­na Kero­la.