Yhteis­haun tulok­set jul­ki tänään

Ammat­tio­pis­to­jen ja lukioi­den kevään 2019 yhteis­haun opis­ke­li­ja­va­lin­nat jul­kais­taan tänään 13.6. Oulun seu­dun ammat­tio­pis­toon vali­taan 1646 opis­ke­li­jaa.

Ope­tus­hal­li­tus lähet­tää säh­köi­sen tulos­kir­jeen kai­kil­le haki­joil­le. OSAO jul­kai­see vali­tut opis­ke­li­jat verk­ko­si­vuil­laan nii­den osal­ta, jot­ka ovat anta­neet nimen­sä jul­kai­su­lu­van.

Opis­ke­lu­paik­ka on otet­ta­va vas­taan säh­köi­ses­ti Opin­to­po­lus­sa vii­meis­tään 27.6.2019. Luku­vuo­si käyn­nis­tyy OSAOs­sa elo­kuun alus­sa.

Mikä­li nuo­ri ei saa opis­ke­lu­paik­kaa yhteis­haus­sa, hänen on mah­dol­lis­ta pääs­tä opis­ke­le­maan vara­si­jal­ta, mikä­li paik­ko­ja vapau­tuu. Nuo­ri voi hakea opis­ke­le­maan myös jat­ku­vas­sa haus­sa OSAOn verk­ko­si­vu­jen kaut­ta. Yksi vaih­toeh­to on myös amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen val­men­ta­va kou­lu­tus VALMA, johon on haku parai­kaa käyn­nis­sä.

OSAO Ovi -haki­ja­pal­ve­lu Oulun Piki­saa­res­sa aut­taa ja neu­voo haki­joi­ta koko kesän. OSAO Oves­sa on kaik­ki tie­to yhdes­sä pai­kas­sa, esi­mer­kik­si OSAOn ajan­ta­sai­nen paik­ka­ti­lan­ne.

– Meil­le on help­po tul­la käy­mään tai yhteyt­tä voi ottaa cha­til­la tai puhe­li­mel­la. Tar­joam­me hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta ja neu­von­taa jokai­sel­le. Ota yhteyt­tä, jos olet vail­la opis­ke­lu­paik­kaa tai pai­kan vas­taa­not­ta­mi­nen herät­tää kysy­myk­siä, kehot­taa Rai­ja Leh­to­nen OSAO Ovi -haki­ja­pal­ve­lus­ta.

Oulun seu­dun ammat­tio­pis­toon haki kevään yhteis­haus­sa 2222 ensi­si­jais­ta haki­jaa. Yhtä opis­ke­li­ja­paik­ka tavoit­te­li kes­ki­mää­rin 1,3 haki­jaa. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti haki­jois­ta 51 % haki ensi­si­jai­ses­ti amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen ja 49 % lukioon.

Haki­joi­den usein kysy­tyt kysy­myk­set ja vas­tauk­set: www.osao.fi/hakijalle/ukk-usein-kysyttyja-kysymyksia.html