Yhtei­sen olo­huo­neen idea­päi­vä Yli-Iis­sä ensi tiis­tai­na

Yli-Iin kir­jas­to­ta­lol­la (Hala­met­sä 1) jär­jes­te­tään koko päi­vän kes­tä­vä kai­ken ikäi­sil­le tar­koi­tet­tu suun­nit­te­lu­ta­pah­tu­ma tiis­tai­na 18. syys­kuu­ta kel­lo 12 alkaen.

Päi­vän aika­na poh­di­taan muun muas­sa mil­lais­ta toi­min­taa Yli-Iin kir­jas­to­ta­los­sa pitäi­si olla, mikä teki­si Yli-Iin kir­jas­to­ta­los­ta viih­tyi­säm­män kaik­kien yhtei­sen olo­huo­neen ja mil­lai­sia yhtei­siä tilo­ja kir­jas­to­ta­loon tar­vit­tai­siin.

Kes­kus­te­lua ja kah­via on tar­jol­la aamus­ta iltaan. Suun­nit­te­le­mas­sa ja ideoi­ta voi käy­dä jät­tä­mäs­sä koko päi­vän ajan walk in -työ­pa­jas­sa. Päi­väl­lä ideoin­tia sii­vit­tää musii­kil­laan las­ten­musiik­kiyh­tye Soi­va Sii­li, joka esiin­tyy kel­lo 12–14.

Suun­nit­te­lua syven­ne­tään illal­la yhtei­ses­sä työ­pa­ja- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa kel­lo 18.

Ideoi­ta kir­jas­to­ta­lon ja yhtei­sen olo­huo­neen kehit­tä­mi­sek­si voi jät­tää 17.–30.9. myös Mei­jän kau­pun­ni -mobii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta. Mak­su­ton sovel­lus on ladat­ta­vis­sa Google play -kau­pas­ta ja App Sto­res­ta.

Tilai­suu­den jär­jes­tä­vät Oulun kau­pun­gin­kir­jas­ton demo­kra­tia­kah­vi­la sekä Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta.