Yhdis­tys­toi­min­nan vapaa­eh­toi­set ansait­se­vat arvos­tuk­sen – Mart­ti Kor­ho­nen puhui Iin Elä­ke­läi­set ry:n 50-vuo­tis­juh­las­sa

Iin Eläkeläiset ry julkisti Pertti Huovisen (vas.) kirjoittaman 50-vuotisjuhlakirjan 18.9. Juhani Siurua, Anja Mäkipaaso, Eevi Viinamäki ja Eero Teppo ovat yhdistyksen aktiivisia jäseniä.

–Kan­sa­lais­toi­min­nan vah­vuus on nime­no­maan heis­sä, jot­ka toi­mi­vat vapaa­eh­toi­si­na yhdis­ty­sak­tii­vei­na, har­ras­tus­ryh­mien ja toi­min­nan vetä­ji­nä, tal­koo­lai­si­na ja joh­to­kun­tien jäse­ni­nä. He ansait­se­vat täy­den arvos­tuk­sen, sanoo Elä­ke­läi­set ry:n puheen­joh­ta­ja Mart­ti Kor­ho­nen.

Kor­ho­nen puhui eilen 9.10. Iin Elä­ke­läi­set ry:n 50-vuo­tis­juh­las­sa.

Kor­ho­nen pai­not­ti, että Elä­ke­läi­set ry:n – Suo­men ensim­mäi­sen val­ta­kun­nal­li­sen elä­ke­läis­jär­jes­tön – ja sen pai­kal­li­syh­dis­tys­ten his­to­ri­aan mah­tuu tuhan­sia ja taas tuhan­sia tun­te­ja tal­koo­työ­tä, edun­val­von­taa ja vai­kut­ta­mis­ta, niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin.

–Kii­tos kuu­luu kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te toi­min­nas­sa muka­na. Täl­lä työ­pa­nok­sel­la jär­jes­töm­me on ollut muka­na raken­ta­mas­sa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Työm­me parem­man huo­mi­sen puo­les­ta jat­kuu.  Esi­mer­kik­si elä­ke­läis­köy­hyys on edel­leen iso ongel­ma ja joka päi­vä läs­nä lii­an monen elä­ke­läi­sen elä­mäs­sä.

Kor­ho­nen tote­si, että elä­ke­läis­ten vaa­ti­muk­set eivät ole koh­tuut­to­mia.

–Emme vaa­di kul­ta­lusi­kal­la syöt­tä­mis­tä. Mut­ta me vaa­dim­me ihmi­sar­vois­ta koh­te­lua, riit­tä­vää toi­meen­tu­loa ja pal­ve­lui­ta ja asial­li­sia asu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia. Toi­mi­mi­nen parem­man yhteis­kun­nan raken­ta­mi­sek­si on myös pal­ve­lus tule­vil­le suku­pol­vil­le. Jokai­nen meis­tä van­he­nee ja tar­vit­see pal­ve­lu­ja jos­sa­kin vai­hees­sa elä­mään­sä, Kor­ho­nen muis­tut­ti.

Kor­ho­nen tote­si, että nykyi­nen elä­ke­läis­su­ku­pol­vi on oppi­nut tun­te­maan niuk­kuu­den­kin ajat, mut­ta sil­ti ollut tar­vit­taes­sa val­mis aut­ta­maan hei­kom­pia.

–Se on hie­noa sisään­ra­ken­net­tua oikeu­den­mu­kai­suut­ta, soli­daa­ri­suut­ta ja sosi­aa­li­suut­ta.