Voi­ma­joh­to­han­ke ottaa vie­lä palau­tet­ta vas­taan

Vesalassa oli täysi tupa kuulemassa Fingridin voimajohtohankkeesta viime marraskuussa. Tuolloin asukkaille kerrottiin, että tulevan linjan sijaintia ei enää lausuntojen jälkeen radikaalisti muuteta, mutta pieniä noin sadan metrin muutoksia voidaan toteuttaa.

Fingrid suun­nit­te­lee kan­ta­verk­koon uut­ta 400+110 kilo­vol­tin voi­ma­joh­toa Muhok­sen Pyhän­se­län ja Kemin­maan välil­le. Yhteyt­tä suun­ni­tel­laan rei­til­le, joka hal­koo Yli­kii­min­gin, Yli-Iin ja Iin aluet­ta. Pituut­ta sil­lä on noin 153 kilo­met­riä. Han­ke on osa Suo­men ja Ruot­sin välis­tä kol­mat­ta vaih­to­säh­köyh­teyt­tä.

Laki­sää­tei­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­me­net­te­lyn (YVA) ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa on loka­kuus­sa 2017 val­mis­tu­nut voi­ma­joh­to­han­ket­ta kos­ke­va ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tioh­jel­ma. Se on suun­ni­tel­ma tar­vit­ta­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä ja arvioin­ti­me­net­te­lyn jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Arvioin­ti esi­tel­lään
vie­lä asuk­kail­le

Nyt arvioin­ti­työ jat­kuu ja tulok­set koo­taan arvioin­ti­se­los­tuk­sek­si, jon­ka ole­te­taan val­mis­tu­van alkusyk­sys­tä 2018. Täl­löin arvioin­ti­se­los­tus ase­te­taan näh­tä­vil­le ja jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus arvioin­ti­tu­los­ten esit­te­le­mi­sek­si.

Palau­tet­ta voi­ma­joh­to­hank­keen Pyhän­sel­kä-Kemin­maa suun­nit­te­luun Fingri­dis­sä voi antaa kevää­seen 2018 asti osoit­tees­sa https://palaute.sito.fi/fingrid/keminmaa/?category=1

Palau­te­ka­na­va Pyhä­sal­kä-Kemin­maan voi­ma­joh­to­lin­ja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tiin löy­tyy myös net­ti­haul­la voi­ma­joh­to, fingrid.

Kar­tal­la on esi­tet­ty alus­ta­van reit­ti­suun­nit­te­lun mukai­set voi­ma­joh­to­rei­tit, jot­ka voi­vat vie­lä tar­ken­tua. Voi­ma­joh­to­pyl­väi­den pai­kat sel­viä­vät myö­hem­min. Palau­te ote­taan huo­mioon voi­ma­joh­to­hank­keen suun­nit­te­lus­sa Fingri­dis­sä ja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tia teke­vän kon­sul­tin arvioin­ti­työs­sä.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­tet­tiin vii­me mar­ras­kuus­sa asuk­kai­den kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sia, jois­ta Ran­ta­poh­ja­kin uuti­soi. Tuol­loin tuli sel­väk­si, että alu­een ihmi­siä huo­let­ta­vat eri­tyi­ses­ti hank­keen vai­ku­tuk­set lähia­lu­een asuk­kai­siin ja luon­toon. Pahim­mil­laan voi­ma­joh­to kul­kee asuin­ta­lo­jen lähei­syy­des­sä Yli­kii­min­gin Vesa­las­sa.