Voi­daan hyvin: Yhtei­sel­lä polul­la

Las­ten ja per­hei­den hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­nen tulee olla yhteis­kun­tam­me tär­keim­piä mää­rän­päi­tä. Mitä parem­min lap­sem­me ja per­heem­me voi­vat, sitä parem­mal­ta tule­vai­suus koko yhteis­kun­nas­sa näyt­tää, ja sitä parem­min koko yhteis­kun­ta voi. Mitä aiem­min me pys­tym­me lap­sil­le ja per­heil­le anta­maan tukea tilan­teis­sa, jois­sa he kai­paa­vat ulko­puo­li­sen tukea, sitä vai­kut­ta­vam­paa tulos­ta hyvin­voin­nin lisää­mi­ses­sä myös saa­daan.

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäl­le lap­set, nuo­ret ja per­heet ovat tär­kei­tä, ja hei­dän hyvin­voin­ti­aan pyri­tään myös pal­ve­lui­den avul­la tuke­maan mah­dol­li­sim­man var­hain ja ilman kyn­nyk­siä. Tämän aja­tuk­sen myö­tä olem­me yhdes­sä las­ten ja per­hei­den pal­ve­lui­den, var­hais­kas­va­tuk­sen, kou­lu­jen, kun­tou­tuk­sen, neu­vo­lan ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den kans­sa raken­ta­neet tuen polun, jota pit­kin lap­set ja per­heet kul­kies­saan saa­vat tar­vit­ta­van tuen juu­ri oike­aan aikaan, oikeal­la taval­la.

Tuen pol­ku on neli­por­tai­nen yhteis­toi­min­nal­li­nen mal­li, jos­sa jokai­sel­la toi­mi­jal­la on oma roo­lin­sa lap­sen ja per­heen tuke­mi­ses­sa. Per­heen itsen­sä mer­ki­tys oman asian­sa hoi­ta­ja­na on nos­tet­tu kes­ki­öön, ja viran­omai­set ja muut toi­mi­jat raken­ta­vat tuken­sa yhteis­työs­sä per­heen ympä­ril­le. Kas­vuo­lo­ja seu­ra­taan ja kehi­te­tään yhteis­työs­sä kodin, kun­nan toi­mi­joi­den ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Kun lap­sen tilan­tees­ta tulee huo­li esi­mer­kik­si päi­vä­hoi­dos­sa, asi­aa hoi­de­taan päi­vä­hoi­don ja per­heen kans­sa yhdes­sä, ja mie­ti­tään nii­tä kei­no­ja, miten koti ja päi­vä­hoi­to yhdes­sä voi­vat lap­sen tilan­net­ta aut­taa. Usein lap­si saa­kin tar­vit­ta­van tuen heti, eikä ras­kai­ta usean toi­mi­jan pal­ve­lu­ta tar­vit­se antaa. Mikä­li tuen tar­ve jat­kuu, lisä­tään lap­sel­le ja per­heel­le tukea vähi­tel­len. Per­heen tilan­teen mukai­ses­ti asias­sa ede­tään por­ras ker­ral­laan, jat­ku­vas­ti pal­ve­lui­ta hil­jal­leen lisä­ten, per­het­tä tukien, kun­nes per­he on saa­nut tar­vit­ta­van avun. Taus­tal­la toi­mii pal­ve­luoh­jaus, joka ottaa kopin per­hees­tä sil­loin, kun avuk­si tar­vi­taan usei­ta toi­mi­joi­ta.

Tuen pol­ku perus­tuu aja­tuk­seen, että las­ten hyvin­voin­ti kuu­luu kai­kil­le toi­mi­joil­le, ja on kaik­kien toi­mi­joi­den teh­tä­vä luo­da hyvin­voin­tia kai­kil­le lap­sil­le, ja yhtääl­tä yllä­pi­tää ole­mas­sa ole­vaa hyvää. Polus­sa jokai­nen toi­mi­ja on vas­tuus­sa lap­sis­ta, jon­ka myö­tä vas­tuus­ta tulee yhteis­tä. Tär­kein­tä polus­sa on yhteis­työn voi­ma. Toi­mim­me yhdes­sä, yhtei­sel­lä polul­la. Hyvin­voin­ti syn­tyy yhdes­sä!

Lee­na Mäm­mi-Lauk­ka
Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä
Iin ja Simon
per­he­pal­ve­lui­den
pal­ve­lue­si­mies