Voi­daan hyvin: Omais­hoi­ta­juus – rakas, mut­ta ras­kas työ

Omais­hoi­to­so­pi­muk­sia oli Suo­mes­sa vuon­na 2017 rei­lu 46 000. Vii­me vuon­na Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­luis­sa oli alle­kir­joi­tet­tu­na 324 omais­hoi­don toi­mek­sian­to­so­pi­mus­ta. Suu­rin osa omais­hoi­ta­jis­ta (58 %) ja omais­hoi­det­ta­vis­ta (67 %) on iäk­käi­tä. Yhä useam­min hoi­don tar­peen taus­tal­la on muis­ti­sai­raus. Omais­hoi­ta­ja on usein puo­li­so, taus­tal­la aja­tus, että molem­min puo­li­nen tuki ja huo­len­pi­to ovat luon­nol­li­nen osa yhteis­tä tai­val­ta.

Omais­hoi­to­ti­lan­tees­sa sekä hoi­det­ta­va että hoi­ta­ja tar­vit­se­vat tukea. Tuki muo­dos­tuu hoi­det­ta­val­le annet­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä omais­hoi­ta­jal­le annet­ta­vas­ta hoi­to­palk­kios­ta, vapaas­ta ja muis­ta omais­hoi­toa tuke­vis­ta pal­ve­luis­ta. Vapaan­sa ajak­si omais­hoi­ta­ja voi jär­jes­tää sijai­sek­seen hen­ki­lön, joka voi olla hoi­det­ta­van omai­nen tai lähei­nen. Hoi­ta­jan vapaa­päi­vien aikais­ta hoi­toa toteu­te­taan Oulun­kaa­rel­la myös per­he­hoi­to­na sekä eri hoi­to­yk­si­köis­sä. Per­he­hoi­to on ikäih­mi­sen hoi­van jär­jes­tä­mis­tä per­he­hoi­to­val­men­nuk­sen käy­neen per­he­hoi­ta­jan tai hoi­det­ta­van kodis­sa.

Yhte­nä omais­hoi­ta­jien tuki­muo­to­na Oulun­kaa­rel­la ovat omais­hoi­ta­jan hyvin­voin­ti­ta­paa­mi­set. Hyvin­voin­ti­ta­paa­mis­ten koh­de­ryh­mä­nä ovat yli 65-vuo­tiai­den omais­hoi­det­ta­vien omais­hoi­ta­jat, jot­ka ovat laki­sää­tei­sen omais­hoi­don tuen pii­ris­sä. Niin­hän se on, että kun hoi­ta­ja voi hyvin, saa hoi­det­ta­va­kin hyvää hoi­vaa.

Omais­hoi­ta­juut­ta voi­daan tukea eri­lai­sil­la kotiin annet­ta­vil­la pal­ve­luil­la kuten ate­ria­pal­ve­lul­la, kyl­ve­tys- tai kul­je­tus­pal­ve­luil­la sekä apu­vä­li­neil­lä. Myös kodin muu­tos­töil­lä voi hel­pot­taa arjen suju­mis­ta. Pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus suun­ni­tel­laan aina yksi­löl­li­ses­ti.

Koke­mus­ten jaka­mi­nen samas­sa tilan­tees­sa ole­vien ihmis­ten kans­sa kan­taa eteen­päin. Omais­hoi­ta­jil­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua eri jär­jes­tö­jen, kun­tayh­ty­män ja Kelan jär­jes­tä­mil­le kurs­seil­le, val­men­nuk­siin ja ver­tais­tu­ki­ryh­miin. Esi­mer­kik­si ver­tais­tu­ki­ryh­mään osal­lis­tu­mi­nen ja oma vapaa-aika ehkäi­se­vät uupu­mus­ta ja paran­taa omaa hyvin­voin­tia.

Omais­hoi­don tuki on har­kin­nan­va­rai­nen sosi­aa­li­pal­ve­lu, jota kun­tayh­ty­mä tar­jo­aa mää­rä­ra­ho­jen rajois­sa. Oulun­kaa­rel­la omais­hoi­ta­jan hoi­to­palk­kio­luok­kia on vii­si ja myön­net­ty palk­kio mää­räy­tyy hoi­don sito­vuu­den ja vaa­ti­vuu­den sekä omais­hoi­don tuke­na annet­ta­vien pal­ve­lu­jen perus­teel­la. Talou­del­li­sia tukia tai eri pal­ve­lui­ta hae­taan aina erik­seen, nii­tä ei saa auto­maat­ti­ses­ti.

Omais­hoi­don tukea hae­taan oman alu­een van­hus­pal­ve­luis­ta, ja sen myön­tä­mi­sen perus­tee­na on lähei­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen hoi­va- ja huo­len­pi­to­teh­tä­vä. Asiak­kail­la, joil­la avun­tar­ve koh­dis­tuu pel­käs­tään asioin­ti- ja kodin­hoi­to­teh­tä­viin, ei ole oikeut­ta omais­hoi­don tuen palk­kioon.

Apua ja tukea on saa­ta­vil­la, kenen­kään ei tar­vit­se sel­viy­tyä yksin. Ohjaus­ta ja neu­von­taa omais­hoi­toa kos­ke­vis­sa asiois­sa saa oman kun­nan pal­ve­luoh­jaa­jal­ta ja Senio­ri­pis­tees­tä. Jak­saak­seen työs­sään omais­hoi­ta­ja tar­vit­see apua ja tukea, ja tuke­mi­nen voi­daan näh­dä myös ennal­taeh­käi­se­vä­nä työ­nä. Omais­hoi­to­per­heen hyvin­voin­nis­ta on huo­leh­dit­ta­va, sil­lä emme sel­viy­dy ilman omais­hoi­toa.

Päi­vi Sipo­la
Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män van­hus­pal­ve­lut
vs. pal­ve­lue­si­mies, pal­ve­luoh­jaa­ja