Voi­daan hyvin: Nuor­ten mie­len tuke­mi­ses­sa kes­ki­ty­tään vah­vuuk­siin ja voi­ma­va­roi­hin

Nuo­ril­le suun­na­tut mie­len­ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tuke­mi­sen pal­ve­lut puhut­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­jon. Vali­tet­ta­vas­ti kes­kus­te­luis­sa nousee esiin ennen kaik­kea ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten pal­ve­lu­jen vähäi­set resurs­sit tai nii­den puut­tu­mi­nen, pit­kät jonot, tai että pal­ve­lui­den toi­min­ta­ta­vat eivät koh­taa nuor­ten maa­il­maa. Pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäm­me ei pysy tämän päi­vän ilmiöi­den peräs­sä, jol­loin toi­min­ta­mal­le­ja on tar­kas­tel­ta­va luo­vas­ti ja tii­viis­sä yhteis­työs­sä eri pal­ve­lusek­to­rei­den kes­ken.

Nuo­ren ihmi­sen elä­män­vai­he on haas­teel­lis­ta mur­ro­siän kes­kel­lä. Itse­näis­ty­mi­nen, jat­ko-opin­not, kave­ri-, seu­rus­te­lu-, tai per­he­suh­teet saat­ta­vat kuor­mit­taa elä­mää pal­jon, ja se voi näyt­täy­tyä esi­mer­kik­si vai­keu­te­na kes­kit­tyä kou­lun­käyn­tiin. Lisäk­si eri­lai­set mie­len­ter­vey­del­li­set ongel­mat ovat ylei­siä myös nuor­ten kes­kuu­des­sa, ja täl­löin oikean­lai­sen ja riit­tä­vän hoi­don ja tuen saan­ti on eri­tyi­sen tär­ke­ää.

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä Iin per­he- ja ter­veys­pal­ve­lui­den yhteis­ke­hit­tä­mi­sen tulok­se­na on raken­net­tu Mie­len tuen -toi­min­ta­mal­li, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on tukea nuo­ria sil­loin, kun haas­teet elä­mäs­sä otta­vat yli­val­lan. Pal­ve­lun kes­kiös­sä ovat nuo­ret, joil­la on esi­mer­kik­si sosi­aa­li­siin tilan­tei­siin liit­ty­viä haas­tei­ta, psyyk­kis­tä oirei­lua kuten masen­nus-, ahdis­tu­nei­suus-, tai paniik­kioi­rei­lua, vaka­via kou­lun­käyn­tiin liit­ty­viä vai­keuk­sia, itse­tu­hoi­suut­ta, run­sas­ta päih­tei­den käyt­töä tai vaa­ra syr­jäy­tyä.

Työs­säm­me Mie­len tuen -pal­ve­lus­sa eli Mie­Tus­sa työs­ken­te­lyn pää­pai­no on yksi­lö­työs­sä nuo­ren kans­sa. Toi­sel­la meis­tä on sosi­aa­lioh­jaa­jan ja toi­sel­la psy­kiat­ri­sen sai­raan­hoi­ta­jan kou­lu­tus, ja jom­pi kum­pi toi­mii aina nuo­ren oma­työn­te­ki­jä­nä. Mah­dol­li­suus on toi­mia myös työ­pa­ri­na. Työs­ken­te­ly raken­tuu nuo­ren kans­sa siten, kuin­ka se nuo­rel­le par­hai­ten sopii. Usein jal­kau­dum­me nuo­ren omaan toi­min­taym­pä­ris­töön, esi­mer­kik­si kotiin tai kou­lun tiloi­hin. Toi­sil­le sopii käve­lyt luon­nos­sa, toi­nen tyk­kää istua säk­ki­tuo­lis­sa kah­vi­ku­pin kans­sa. Kes­kiös­sä ovat eri­lai­set kes­kus­te­lut, har­joi­tuk­set ja toi­min­nat – mit­kä vain par­hai­ten tuke­vat nuor­ta hah­mot­ta­maan ja jäsen­tä­mään tilan­net­taan ja poh­ti­maan rat­kai­su­mal­le­ja sii­hen, miten elä­män haas­teis­sa pääs­tään eteen­päin. Työs­ken­te­ly on luot­ta­muk­sel­lis­ta ja pit­kä­kes­tois­ta sekä nuo­ren omis­ta tar­peis­ta läh­te­vää.

Tavoi­te on löy­tää nuo­ren vah­vuu­det ja voi­ma­va­rat, joi­ta tuke­mal­la ja vah­vis­ta­mal­la lisä­tään nuo­ren elä­män­hal­lin­taa, osal­li­suut­ta, hyvin­voin­tia ja vah­vis­te­taan psyyk­ki­siä voi­ma­va­ro­ja. Mie­len tuen -pal­ve­lu on otet­tu hyvin vas­taan nuor­ten, per­hei­den ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den kes­kuu­des­sa ja työs­ken­te­lyl­lä on huo­mat­tu ole­van vai­kut­ta­vuut­ta nuor­ten hyvin­voin­tiin. Nuo­ret ovat pää­sään­töi­ses­ti sitou­tu­nei­ta sovit­tui­hin tapaa­mi­siin, ja he ovat kyen­neet käy­mään kes­kus­te­lu­ja vai­keis­ta­kin asiois­ta. Van­hem­mat ovat ker­to­neet, että esi­mer­kik­si koto­na nuo­ren ja van­hem­man väli­set ris­ti­rii­ta­ti­lan­teet ovat vähen­ty­neet ja nuo­ret ovat oppi­neet sanoit­ta­maan van­hem­mil­le parem­min omia tun­tei­taan. Ver­kos­tois­sa, eri­tyi­ses­ti nuor­ten kou­luil­la on näh­ty suu­ria­kin muu­tok­sia parem­paan, esi­mer­kik­si sitou­tu­mi­se­na kou­lun­käyn­tiin aikai­sem­paa tun­nol­li­sem­min. Nuo­ret ovat itse koke­neet oman mie­lia­lan­sa kohen­tu­neen ja psyyk­ki­nen voin­ti on näyt­täy­ty­nyt tasai­sem­pa­na.

Nuor­ten mie­len­ter­vey­den tuke­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää, ja pal­ve­lu­jär­jes­tel­mis­sä tulee huo­mioi­da mie­len­ter­veyt­tä edis­tä­vät toi­met. Nuo­ret ovat tule­vai­suu­den voi­ma­va­ra, ja hei­dän hyvin­voin­tiin­sa panos­ta­mi­nen on panos­ta­mis­ta koko yhteis­kun­nan tule­vai­suu­teen.

Pirit­ta Kan­gas, Oulun­kaa­ren jäl­ki­huol­to­nuor­ten ohjaa­ja Iis­sä

Net­ta Mur­su, Oulun­kaa­ren psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja Iis­sä