Voi­daan hyvin -kolum­ni: Päih­de­pal­ve­luis­ta voi kysyä myös nimet­tö­mäs­ti

Mie­ti­tyt­tää­kö oma tai lähei­se­si päih­tei­den käyt­tö? Mis­tä voi­sin saa­da apua?
Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män net­ti­si­vuil­la www.oulunkaari.com toi­mii mata­lan kyn­nyk­sen chat-pal­ve­lu. Chat-pal­ve­lus­sa voi kuka tahan­sa, myös päih­tei­den­käyt­tä­jien omai­set ja lähei­set, kysyä täy­sin nimet­tö­mäs­ti neu­voa ja ohjaus­ta sekä kes­kus­tel­la päih­tei­den käy­tös­tä tai riip­pu­vuuk­sis­ta päih­de­työn­te­ki­jän kans­sa.
Päih­de­työn­te­ki­jät ovat cha­tis­sa parit­to­mien viik­ko­jen tiis­tai­sin klo 12–14. Tätä pal­ve­lua kan­nat­taa käyt­tää pie­nis­sä­kin miel­tä askar­rut­ta­vis­sa päih­tei­siin liit­ty­vis­sä asiois­sa.
Chat-pal­ve­lun lisäk­si päih­de­työn pariin voi hakeu­tua otta­mal­la yhteyt­tä omas­sa kun­nas­sa sijait­se­vaan per­he- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­pis­teen pal­ve­luoh­jauk­seen.

Asiak­kuu­den alus­sa teh­dään yhdes­sä pal­ve­lu­tar­peen arvioin­tia ja mie­ti­tään yksi­löl­li­ses­ti mil­lai­sin pal­ve­luin ja toi­men­pi­tein läh­de­tään ete­ne­mään koh­ti ase­tet­tua tavoi­tet­ta.
Päih­de­hoi­to toteu­te­taan yleen­sä avo­huol­to­na. Avo­huol­lon päih­de­työ on esi­mer­kik­si ohjaus­ta ja neu­von­taa, sosi­aa­lis­ta tukea, yksi­löl­lis­tä kes­kus­te­lu apua, ver­tais­tuel­lis­ta ryh­mä­toi­min­taa, tai muu­ta yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­tua kun­tou­tus­ta. Pal­ve­luis­sa voi­daan sel­vit­tää myös toi­meen­tu­loon ja asu­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Asiak­kaat, joil­la on päih­tei­den tai pelaa­mi­sen aiheut­ta­mia ongel­mia, hoi­de­taan pää­asias­sa sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yleis­ten pal­ve­lu­jen pii­ris­sä.
Väli­muo­toi­se­na pal­ve­lu­na toteu­te­taan mm. tukia­su­mis­ta, jos­ta pää­te­tään asiak­kaan ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän kans­sa yhdes­sä pal­ve­lui­ta arvioi­taes­sa. Myös lai­tos­kun­tou­tuk­sen tar­vet­ta tulee arvioi­da yhdes­sä päih­de­työn­te­ki­jän ja sosi­aa­li­työn­te­ki­jän kans­sa sil­loin, mikä­li avo­huol­lon pal­ve­lut eivät ole riit­tä­vät. Lai­tos­kun­tou­tuk­se­na jär­jes­te­tään hoi­to­jak­so­ja päih­de­kun­tou­tus­lai­tok­sis­sa.

Kat­kai­su­hoi­to on myös osa päih­de­työ­tä. Lyhy­tai­kai­nen, akuut­tia hoi­toa vaa­ti­va kat­kai­su­hoi­to toteu­te­taan ter­vey­den­huol­lon toi­mes­ta, ja se tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti ter­veys­a­se­mien hoi­to-osas­toil­la.

Jos sinul­la tai lähei­sel­lä­si on ongel­mia päih­tei­den kans­sa, ei asian kans­sa kan­na­ta jää­dä yksin.

Net­ta Mur­su
päih­de­työn­te­ki­jä
Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä