Voi­daan hyvin: Ennal­taeh­käi­se­vä työ kan­taa hedel­mää per­heis­sä

 

Ennal­taeh­käi­se­vien sekä hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä edis­tä­vien pal­ve­lu­jen vai­kut­ta­vuut­ta on vai­kea mita­ta rahas­sa. Niis­tä saa­ta­vat sääs­töt tule­vat näky­viin usein vas­ta pidem­män ajan pääs­tä, ja sik­si pää­tök­sen­teos­sa vaa­di­taan­kin lujaa luot­ta­mus­ta sii­hen, että nämä panos­tuk­set tuo­vat sääs­tö­jä muun muas­sa vähen­tä­mäl­lä ras­kaan kor­jaa­van työn tar­vet­ta.

Suo­men nuo­ri­so­yh­teis­työ Allians­sin mukaan on las­ket­tu, että nuo­re­na syr­jäy­ty­vän hen­ki­lön yhteis­kun­nal­le aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set ovat hänen elin­kaa­ren­sa aika­na 1,2 mil­joo­naa euroa. Toi­saal­ta Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen mukaan koko väes­tön ter­vey­den ja hyvin­voin­nin kohoa­mi­nen tasol­le, jol­la se kor­keas­ti kou­lu­te­tuil­la on, vähen­täi­si usei­ta ter­vey­son­gel­mia mer­kit­tä­väs­ti ja toi­si yli mil­jar­din euron sääs­tön ter­vey­den­huol­lon menoi­hin nykyi­seen hin­ta­ta­soon ver­rat­tu­na.

Monet ter­vey­den edis­tä­mi­sen toi­met ovat tut­ki­mus­ten mukaan erit­täin kus­tan­nus­vai­kut­ta­via ja kaik­kien kan­sa­lais­ten saa­ta­vil­la, kuten neu­vo­la­pal­ve­lut sekä kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to. Sat­saa­mi­nen var­hai­sen lap­suu­den tukeen sekä las­ten ja nuor­ten ter­veys­pal­ve­lui­hin on todet­tu eri­tyi­sen kan­nat­ta­vik­si. Jot­ta näis­sä pal­ve­luis­sa pääs­tään mah­dol­li­sim­man vai­kut­ta­viin tulok­siin sekä asiak­kaan että myös talou­den näkö­kul­mas­ta, tulee toi­min­ta perus­tua pait­si val­ta­kun­nal­li­siin ase­tuk­siin ja suo­si­tuk­siin myös sii­hen, että toi­min­nal­le ase­te­taan vuo­sit­tain tavoit­teet ja nii­den saa­vut­ta­mis­ta arvioi­daan sään­nöl­li­ses­ti. Pal­ve­lu­jen sisäl­tö tulee myös perus­tua tut­kit­tui­hin ja vai­kut­ta­vik­si todet­tui­hin mene­tel­miin.

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä neu­vo­lan ja kou­lu­ter­vey­den­huol­lon, kuten kaik­kien sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen, tavoit­teis­ta sovi­taan jäsen­kun­tien kans­sa vuo­sit­tai­sis­sa jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­sis­sa. Näis­sä sopi­muk­sis­sa ase­te­tut tavoit­teet nouse­vat niin pai­kal­li­sis­ta tar­peis­ta kuin mukai­le­vat val­ta­kun­nal­li­sia­kin lin­jauk­sia. Kun­ta­lai­sil­le nämä näky­vät puo­les­taan esi­mer­kik­si lap­si­per­hei­den avoi­men koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­se­nä maa­lis­kuus­sa Uta­jär­vel­lä, kou­lup­sy­ko­lo­gin aloit­taes­sa työt huh­ti­kuus­sa Iis­sä tai pal­ve­luoh­jaa­jan tavoit­ta­mi­se­na jokai­se­na arki­päi­vä­nä kai­kis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa.

Huo­li­ti­lan­teis­sa puo­les­taan asioi­ta saa­daan ket­te­räs­ti hoi­det­tua, kun useam­pi ammat­ti­lai­nen kokoon­tuu neu­von­pi­toon per­heen kans­sa vaik­ka­pa per­heen kotiin. Moni­toi­mi­jai­ses­sa neu­von­pi­dos­sa per­heen ei tar­vit­se sel­vit­tää asioi­ta use­aan ker­taan eri toi­mi­joil­le, vaan samal­la ker­taa voi­daan neu­vo­tel­la usean pal­ve­lun osal­ta mah­dol­li­sis­ta jat­ko­toi­mis­ta ja tues­ta sekä per­heen osal­lis­tu­mi­ses­ta tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen. Ehkäi­se­vä työ on sekä ammat­ti­lais­ten että per­hei­den yhtei­nen asia.

Anne Lep­pä­lä-Hast
neu­vo­la­pal­ve­lu­jen seu­dul­li­nen esi­mies

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä